u bent hier: home / geschiedenis / gemeentewapens afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
Home

Gemeentewapens

Gemeenten zijn trots op hun gemeentewapen. Zeker in het verleden bezorgde het hen een eigen identiteit die zich beroemde op een eeuwenoude oorsprong. Briefhoofden en enveloppen pakten er in het verleden dan ook graag mee uit. Relatiegeschenken droegen vaak het wapen van de gemeente. In onze tijd zijn de aloude gemeentewapens zelf een historisch relict geworden. Er is een stoflaag op komen dwarrelen, de wapens komen verouderd over en minder aangepast aan de nieuwste communicatiemiddelen. Ze passen niet meer echt in de huisstijl van een moderne gemeente die zich meer en meer bedient van de eigentijdse variant van het gemeentewapen, het logo. Ook al worden ze nog amper gebruikt, de gemeentewapens blijven wel bestaan. Terwijl logo's regelmatig aangepast worden aan de grillen van de tijd, zijn de gemeentewapens eerder tijdloos. Zij bieden een blijvende link met het verleden van de gemeente. Gemeentewapens zijn dan ook een interessante historische bron. De studie van de gemeentewapens noemt men de heraldiek die zoals elke wetenschap zijn eigen jargon hanteert. Zo hebben de meeste kleuren in de heraldiek een andere naam dan in het dagelijks leven. Keel in de beschrijving van de wapens staat voor rood en sabel voor zwart.

 


 

Gemeentewapen van Binkom


 

 

Binkom heeft nooit een eigen gemeentewapen gekend. Briefhoofden, enveloppen en gemeentestempels maakten gebruik van het Belgische wapen met de Belgische leeuw en de nationale leuze ‘Eendracht maakt macht'.

 


 

Gemeentewapen van Linden  


Het gemeentewapen van Linden werd toegekend bij Koninklijk Besluit van 28 juni 1966. De beschrijving luidt: "van keel met drie vijfbladeren van goud, het schildhoofd van zilver beladen met drie gerangschikte schuine houten hamers van sabel". Het wapen verwijst naar een oud zegel dat al in de 14de eeuw gebruikt werd door de schepenbank van Linden. De vijfbladeren en de hamers kwamen voor op dat zegel.


Gemeentewapen van Lubbeek  

 

 

Het gemeentewapen van Lubbeek werd toegekend bij Koninklijk Besluit van 23 juli 1858. De beschrijving luidt: "van sabel met gouden leeuw, geklauwd en getongd van keel". Het wapen gaat terug op zegels van de schepenbank van Lubbeek waarvan afdrukken uit de 14de eeuw bewaard zijn gebleven. De leeuw is de Brabantse leeuw, die ook voorkwam op het wapen van de hertogen van Brabant. Lubbeek mocht dit wapen gebruiken omdat de hertog van Brabant op Lubbeeks grondgebied de volledige rechtsmacht bezat.

 


 

Gemeentewapen van Pellenberg 

 

Het gemeentewapen van Pellenberg werd toegekend bij Koninklijk Besluit van 15 april 1952. De beschrijving luidt: "van zilver met een ruitvormige gesp -de tong faaswijs geplaatst en in het midden gebroken, - van keel, het schild getopt met een hoed van Brabantse baron". Het gemeentewapen had zijn inspiratie gehaald bij het wapen van de familie van Wissenkercke, een adellijke familie uit de Nederlandse provincie Zeeland waar nog altijd een dorpje met de naam Wissenkerke bestaat. Jan van Wissenkercke werd heer van Pellenberg in 1654. Het jaar erop -in 1655- kreeg hij de titel van baron toegekend waardoor Pellenberg het statuut verwierf van baronie (zie publicatie 2 van de Lubbeekse Historische Tijdingen).


Gemeentewapen van de fusiegemeente Lubbeek

 

Naar aanleiding van de fusie van Binkom, Linden, Lubbeek en Pellenberg tot de nieuwe gemeente Lubbeek, werd een nieuw gemeentewapen aangevraagd. Een voorstel tot gedeeld wapen met een combinatie van de oude wapens van Lubbeek, Linden en Pellenberg werd afgewezen en men koos voor het gemeentewapen van Lubbeek. Het gemeentewapen van de gemeente Lubbeek werd als volgt vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 11 februari 1981, opnieuw bevestigd bij Ministerieel Besluit van 8 februari 1994: "in sabel een leeuw van goud, geklauwd en getongd van keel".

 


 

Gemeentevlag

 

Ook bij Koninklijk Besluit van 11 februari 1981, opnieuw bevestigd bij Ministerieel Besluit van 8 februari 1994 werd de vlag van de gemeente Lubbeek als volgt vastgesteld: "gevierendeeld 1. en 4. zwart, 2. en 3. geel". De vier kwartieren staan symbool voor de vier deelgemeenten. De kleuren geel en zwart zijn geïnspireerd op de hoofdkleuren van het gemeentewapen.

 


 

Gemeentelogo

 

Het huidige logo van de gemeente is in gebruik sedert februari 2013. Het is al het tweede logo van de gemeente en vervangt het eerste logo dat bestond sedert januari 2001. Het logo kent twee hoofdbestanddelen -een grafisch element en een slogan -die beide vooral het groene karakter van de gemeente in de verf stellen. Een boom staat op een groene heuvel, diep geworteld in de grond. Op Lubbeekse bodem is het dan ook goed toeven. Het terrein is golvend, nog zo'n karakteristiek van het dorpslandschap die garant staat voor uren wandel-en fietsplezier. De blaadjes van de boom wemelen van de verschillende kleuren. Net zo divers is de gemeentelijke dienstverlening. Net zo verscheiden moge ook onze bevolking zijn. Niet alle blaadjes hangen vast in de boom, sommige dwarrelen weg in de wind. Lubbeek bruist dan ook van de activiteiten. De slogan ‘troeven in rustig groen' versterkt de kernboodschap van het logo: met zoveel troeven kan het niet anders dan aangenaam toeven zijn in Lubbeek.

 

recent vernieuwd op de site

14-08-2018 Publieke inspraak aanpak stikstof
14-08-2018 Bekendmakingen
01-01-1970 Beslissing
01-01-1970 Aanvraag
14-08-2018 natuurvergunningen

Nieuws

Thumbnail - Publieke inspraak aanpak stikstof 14-08-2018 Publieke inspraak aanpak stikstof Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.
Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.
U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.
U kunt de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be of inkijken op uw gemeente- of stadhuis, bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer ‘Plan-MER PAS (PL257)' Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL of per e-mail aan mer@vlaanderen.be
Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Kennisgeving MER

meer
Thumbnail - Effluent als alternatieve waterbron 01-08-2018 Effluent als alternatieve waterbron Vlaanderen is nu al enkele weken in de ban van extreem droog weer. Oost- en West-Vlaanderen kondigden een oppompverbod aan voor alle onbevaarbare waterlopen ten gevolge van de aanhoudende droogte. Slecht nieuws voor de landbouwers die vrezen voor schade aan hun teelt. Nochtans zitten we bovenop een belangrijke potentiële waterbron. Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater aan voor verschillende toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. In de landbouw komt het onder meer in aanmerking voor de bevloeiing van akkers en velden. Bedrijven kunnen het gebruiken voor het spoelen van tankwagens of als koeling. meer
Thumbnail - Wespen en bijen 31-07-2018 Wespen en bijen Een wespennest in jouw tuin of vlakbij jouw huis kan vervelend zijn, vooral met kleine kinderen in de buurt. Voor het verwijderen van wespennesten kan je een beroep doen op de brandweer. Bijen, hommels én wespen zijn beschermde diersoorten. Neem daarom enkel contact op met de brandweer indien het wespennest een werkelijk gevaar vormt.

Brandweer Leuven: 016 31 72 11 (inwoners van Lubbeek, Pellenberg en Linden)
Brandweer Tienen: 016 82 27 41 (inwoners van Binkom)

Voor bijennesten kan je best contact opnemen met een imker of met de Koninklijke Vlaamse Imkersbond (www.konvib.be ).
meer
Thumbnail - Verkiezingen 31-07-2018 Verkiezingen

Vragen over de verkiezingen?

Klik hier!

 

meer
Thumbnail - initiatiemoment fietslessen voor volwassenen 26-07-2018 initiatiemoment fietslessen voor volwassenen meer
Thumbnail - Verspilling water verboden in de provincie Vlaams-Brabant 26-07-2018 Verspilling water verboden in de provincie Vlaams-Brabant De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant vaardigt een politiebesluit uit dat onmiddellijk onnodig waterverbruik verbiedt in de ganse provincie. Tevens wordt een captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen ingesteld. Dit geldt tot het verbod wordt opgeheven.

Waarom deze maatregelen?

Het is al maanden zeer droog in grote delen van Vlaanderen. De peilen en afvoeren van de rivieren en beken zijn hierdoor sterk aan het dalen. Ook de grondwaterpeilen dalen meer dan normaal voor de tijd van het jaar en de landbouwkundige droogte neemt nog verder toe. Het drinkwaterverbruik is bovengemiddeld hoog. Ook de komende dagen blijft het droog, zonnig en zeer warm.

'Ons water is kostbaar en we moeten er spaarzaam mee omgaan. We moeten het gebruiken voor de essentiële toepassingen, en niet onnodig verspillen', zegt Kaat Boon, waarnemend provinciegouverneur.

Captatieverbod

Op de onbevaarbare waterlopen kunnen lage peilen gezondheidsrisico's vormen en ecologische schade berokkenen. Op verschillende plaatsen staan er al waterlopen droog. Om verdere schade en gezondheidsrisico's te vermijden, wordt er nu een captatieverbod voor deze waterlopen ingesteld. Dit betekent dat er geen water uit deze waterlopen meer mag opgepompt worden.

Voor de bevaarbare waterlopen wordt de situatie nauw op de voet gevolgd en wordt mogelijk later, indien nodig, ook nog een captatieverbod ingesteld.

Verbod op onnodig gebruik van water

1. Het is 24u/24u verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:
•voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
•voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
•voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
•voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
•voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
•voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
•in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

2. Deze activiteiten mogen wel nog met niet-leidingwater (putwater, regenwater), maar enkel tussen 20 en 8 uur, omwille van verdamping overdag.

In de eerste plaats is het de bedoeling om beroep te doen op de burgerzin en solidariteit van de burgers. Indien inwoners zich toch niet aan het verbod zouden houden, riskeren ze een geldboete van 26 tot 200 euro (deze bedragen worden vermenigvuldigd x 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten) en/of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.

Klik hier voor het politiebesluit

 

meer
Thumbnail - 100 jaar groote oorlog 16-07-2018 100 jaar groote oorlog In 2018 herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar geleden.
Het was het eerste internationale conflict op wereldschaal. De kleinste dorpen werden getroffen, ook Lubbeek en de deelgemeenten.

De gemeente Lubbeek wil stilstaan bij dit conflict: de historische context ervan, de oorzaken en gevolgen, op wereldlijk maar vooral op lokaal vlak. De historische herdenking wil tevens een bezinningsmoment betekenen over oorlog en vrede en een eerbetoon aan de vele Lubbeekse oorlogsslachtoffers.
De cultuurdienst, de archiefdienst, de Heemkundige Kring Libbeke vzw en de vaderlandse verenigingen van Binkom, Linden, Lubbeek en Pellenberg hebben de handen in elkaar geslagen om een aantal activiteiten uit te werken.

meer
Thumbnail - Verbod open vuren 10-07-2018 Verbod open vuren

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte wordt een verbod op het houden van kampvuren en alle open vuren ingesteld op het grondgebied van de gemeente Lubbeek. Onder open vuren wordt verstaan: alle soorten open vuren, waaronder ook vuren in brandkorven met één uitzondering, het gebruik van de barbecue.

Dit besluit treedt in werking vanaf heden. 

klik hier voor meer info 

meer

Klik hier voor het volledige nieuwsoverzicht