u bent hier: duurzaamheid / biodiversiteit afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
duurzaamheid

biodiversiteit

Biodiversiteit is de afkorting van ‘biologische diversiteit’ en staat voor de verscheidenheid aan levensvormen, genen en ecosystemen. Het gaat om de natuur in al haar verscheidenheid: vogels, insecten, algen, kruiden, vissen, paddenstoelen, vlinders,… Die verscheidenheid aan ecosystemen, soorten en genetisch materiaal is belangrijk, ook voor ons. Want het is door die enorme verscheidenheid dat de natuur ons in de meest uiteenlopende omstandigheden zuiver water, zuivere lucht en grondstoffen kan leveren. Maar het gaat niet zo goed met de Vlaamse biodiversiteit. Vele dieren en planten verdwijnen of hebben het moeilijk.  Vooral ‘specialisten’, dat zijn dieren en planten die hoge eisen stellen aan hun omgeving, doen het zeer slecht. We moeten dat verlies een halt toeroepen. Want naarmate de natuur ‘erodeert’ is die steeds minder in staat schokken op te vangen. En dat net nu er – met de klimaatveranderingen – heel wat evoluties aan de gang zijn. Enkel als we met zo veel mogelijk mensen onze schouders eronder plaatsen, kunnen we het verlies aan biodiversiteit tegengaan.

Ondertekening van de heractivatie van het charter voor biodiversiteit

Op zondag 27 april tijdens de familiehappening "Vogels in Lubbeekse nesten" vond de ondertekening plaats van de heractivatie van het Charter voor Biodiversiteit tussen Natuurpunt Lubbeek en het gemeentebestuur van Lubbeek.

De reden om het Charter voor Biodiversiteit te heractiveren is om dit opnieuw onder de aandacht te brengen en om de nieuwe bestuursploeg een engagement te laten opnemen om maatregelen te nemen om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.

Het charter legt de prioriteit bij de meest bedreigde en kwetsbare ecosystemen, met hun leefgebieden en soorten, waarvoor onmiddellijk beleidsmaatregelen en acties ter behoud en herstel nodig zijn.

Voor onze gemeente werden onder meer volgende acties geselecteerd:
- Voortzetting project steenuilen
- Uitwerking en implementatie project huiszwaluw
- Opmaak soortbeschermingsactieplan amfibieën
- Versterken en verbinden natuurgebieden via restfinanciering

Wie graag mee wil helpen bij het uitwerken van bovengenoemde acties neemt hiervoor contact op met de dienst duurzame ontwikkeling.

Gemeente Lubbeek koestert haar soorten

Ter ondersteuning van de Vlaams-Brabantse gemeenten heeft de provincie Vlaams-Brabant op basis van een wetenschappelijk onderbouwde methodiek een lijst samengesteld van Provinciale Prioritaire Soorten. Op 29.12.2009 keurde het college van burgemeester en schepenen de lijst voor de gemeente Lubbeek goed.

Voor de gemeente Lubbeek werden 8 soorten geselecteerd die voortaan koesterburen zullen worden genoemd en die symbool staan voor de unieke biodiversiteit van gemeente Lubbeek. Deze 8 soorten zijn:

- de ingekorven vleermuis
- de geelgors
- de sleedoornpage
- anemoonbekerzwam
- slijmwasplaat
- huiszwaluw
- kleine valeriaan
- steenuil

Zie verdere beschrijving van de diersoorten in de onderrubrieken.

Benieuwd waar deze soorten zich ophouden op het grondgebied van Lubbeek ?
Klik hier op het kaartje en zie in één oogopslag waar je kans hebt om deze unieke soorten te kunnen waarnemen of te bezichtigen. Bekijk ook regelmatig de homepagina van de deze website want om de 2 maanden zullen 2 koesterburen in de kijker worden geplaatst.

Omdat 2010 het internationaal jaar van de biodiversiteit is werkte de provincie Vlaams-Brabant ook een campagne uit genaamd ‘Je hebt meer buren dan je denkt'. Het college van burgemeester en schepenen besloot op 20 april 2010 om aan de campagne deel te nemen. Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website, www.koesterburen.be.

De gemeente Lubbeek ondernam reeds tal van initiatieven op vlak van biodiversiteit. Vorig jaar werkte de gemeente Lubbeek in samenwerking met Natuurpunt Lubbeek het project "T®oeven in rustig groen - werk mee aan biodiversiteit" uit met als doelstellingen:

- het biodiversiteitsverlies een halt toeroepen in Lubbeek

- het groene imago van de gemeente Lubbeek onderstrepen en versterken - niet voor niets werd als baseline voor de gemeente Lubbeek ‘t®oeven in rustig groen' gekozen

- de samenwerking tussen de gemeente Lubbeek en Natuurpunt Lubbeek versterken

Het project houdt een soortgerichte actie in.  Biodiversiteit kent geen grenzen, de strijd voor het behoud ervan houdt niet op aan de grenzen van natuurreservaten of bossen. Sommige soorten zoals Steenuilen en Vleermuizen hebben hun biotoop in de onmiddellijke nebijheid van de mens (schuren, holtes in muren en oude bomen). Waardevolle biotopen voor deze twee diersoorten bevinden zich daarom meestal op de private terreinen van particulieren.

Hoogstamboomgaarden, knotwilgen, kleine landschapselementen, weilanden, akkers en particuliere bossen vormen immers een belangrijk deel van de openbare ruimte.

Steenuil
Behoud en bescherming van de Steenuil op lange termijn kan enkel indien ook hun natuurlijke biotopen in stand gehouden worden. Aanplant van nieuwe hoogstamboomgaarden in de nabijheid van begraasde weilanden vormt een garantie voor het overleven van de Steenuil op lange termijn. Het behouden van voldoende afgestorven/dode of van (spechten) gaten/holtes voorziene bomen per hectare is noodzakelijk voor het leveren van geschikte zomerverblijven/kraamkolonies van enkele vleermuizensoorten. Wist je dat je voor de aanplanting en onderhoud van kleine landschapselementen een gemeentelijke subsidie kan ontvangen. Meer informatie hierover kan je terugvinden onder de rubriek milieu - premies. (link hiernaar voorzien)

Nestkasten
Op korte termijn betekenen nestkasten voor beide soorten, opgehangen in hun favoriete landschap een belangrijke tussenoplossing. Om hierop in te spelen lanceerde de gemeente Lubbeek vorig jaar een oproep naar de inwoners om een steenuilkast - en of vleermuiskast bij hun thuis op te hangen. Liefst 63 gezinnen hebben hierop gereageerd. Meer informatie hierover kan je terugvinden onder rubriek steenuilen en rubriek vleermuizen.

De steenuil - en vleermuiskasten blijven eigendom van de gemeente en worden gratis in bruikleen gegeven waarvoor een gebruikersovereenkomst wordt afgesloten.

Voor het dienstjaar 2010 werd er geen nieuwe oproep gelanceerd omdat Natuurpunt Lubbeek eerst de resultaten wou afwachten.

Project info
Het project " T®oeven in rustig groen - werk mee aan biodiversiteit" werd tot tweemaal toe afgekeurd door de Vlaamse overheid, maar werd uiteindelijk toch goedgekeurd omdat we als gemeente zijn blijven aandringen en de meerwaarde van het project nogmaals hebben benadrukt zijnde:

- de bewuste keuze voor de inschakeling van een sociaal economiebedrijf voor de vervaardiging van de vleermuis - en steenuilkasten waarmee we als gemeente de tewerkstelling van kansengroepen in onze samenleving mee helpen te ondersteunen;

- de vervaardiging van de vleermuis - en steenuilkasten in FSC - hout  die ons als gemeente toelaat om hier heel gericht te communiceren;

- de samenwerking met de lokale afdeling Natuurpunt Lubbeek die het grootste deel van de praktische uitvoering van het project op zich hebben genomen - zo leggen zij de contacten met de inwoners - gaan zij na of de loactie al of niet geschikt is - en zullen zij ook instaan voor de opvolging ervan.

Zodat we nu kunnen meedelen dat het project met de financiële steun van de Vlaamse overheid wordt uitgevoerd.

Relevante items

klimaat en energie
eerlijke handel
participatie
suggesties
projecten

Info

Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag
van 08u30 tot 11u55
Dinsdag en woensdag:
Van 12u30 tot 16u00
Donderdagavond
van 17u30 tot 19u45

Contact

Gemeente Lubbeek
Gellenberg 16
3210 Lubbeek
Tel. 016 47.97.52
duurzaamheid@lubbeek.be