u bent hier: diensten / burgerlijke stand afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
diensten

burgerlijke stand

contact

tel. 016 47 97 10
burgerzaken@lubbeek.be

Het werkgebied van de dienst burgerlijke stand omvat drie belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven: geboorte, huwelijk en overlijden. Wanneer die gebeurtenissen zich voordoen op het grondgebied van de gemeente wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte opgemaakt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

geboorte bevalling zwangerschap

Geboorte

 • op de burgerlijke stand van de geboorteplaats;
 • binnen de vijftien dagen, niet meegerekend de dag van de geboorte. Is de vijftiende dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag (1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaandag, 11 en 21 juli, 15 augustus, 1 - 2 - 11 en 15 november, 25 en 26 december) dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag;
 • door de vader, de moeder of de beide ouders;

Voor te leggen stukken:

 • geboorteattest afgeleverd door de geneesheer of vroedvrouw;
 • huwelijksboekje van de ouders;
 • identiteitskaart van de aangever(s);
 • bij erkenning vóór de geboorte (indien de ouders niet gehuwd zijn) moet er een uittreksel uit de erkenningsakte voorgelegd worden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

huwelijk trouw trouwfeest

Huwelijk

Huwelijksaangife

Wie moet aangifte doen?

De aangifte moet gebeuren door beiden of door één van de aanstaande echtgenoten.
Wanneer de aangifte gebeurt door één van de aanstaande echtgenoten, dan moet de aangever een gelegaliseerd schriftelijk bewijs voorleggen, waaruit het akkoord met de aangifte van  de afwezige echtgenoot blijkt.

 

Voor te leggen stukken:

 • afschrift van de geboorteakte (te bekomen op de gemeente van geboorte)

desgevallend:

 • afschrift van overlijdensakte van de vorige huwelijkspartner (te bekomen op de gemeente van woonst op de datum van overlijden);
 • afschrift van echtscheidingsakte (te bekomen op de gemeente waar het vorige huwelijk werd aangegaan);

al deze documenten kunnen sedert 01/02/2006 opgevraagd worden door de gemeente waar het huwelijk voltrokken wordt (dat geldt enkel voor de akten die in België zijn opgemaakt of overgeschreven);

 • alle bijkomende stukken zoals een bewijs van woonst en nationaliteit moeten niet meer voorgelegd worden voor zover deze gegevens in het Rijksregister staan. Dan volstaat een uittreksel uit dit register.

De aangifte van het huwelijk kan pas gebeuren zodra wij alle gevraagde gegevens van de andere steden of gemeenten ontvangen hebben.

Indien u zelf voor de nodige documenten zorgt, kan u, zodra alle vereiste documenten in uw bezit zijn, hetzij samen, hetzij één van beiden met een gelegaliseerde volmacht van de bij de aangifte afwezige partner, aangifte doen en de huwelijksdatum vastleggen.

De vereiste documenten nodig voor de opmaak van een huwelijksaangifte zijn vrijgesteld van zegelrecht.

 

Wanneer kan men ten vroegste/moet men ten laatste huwen?

Het huwelijk kan ten vroegste worden voltrokken vanaf de 14de dag na de datum van opmaak van de 'akte van aangifte' en moet voltrokken worden binnen de 6 maanden vanaf het verstrijken van de 14de dag.
Indien het huwelijk niet voltrokken is binnen deze termijn, moet er een nieuwe aangifte gebeuren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

overlijden sterfte

Overlijdens

 • op de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden door een geneesheer is vastgesteld;
 • zo spoedig mogelijk;
 • door twee meerderjarige naaste familieleden of begrafenisondernemer.

Voor te leggen stukken:

 • overlijdensattest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld;
 • huwelijksboekje van de oveledene;
 • identiteitskaart, rijbewijs, reispas van de overledene;
 • laatste wilsbeschikking van de overledene;
 • toelating tot begraven indien de begrafenis in een andere gemeente plaatsvindt;

De tarieven voor de grafconcessies, worden ongeacht of het om een oorspronkelijke concessie dan wel om een hernieuwing gaat, als volgt vastgesteld: 

1. grafconcessie in volle grond bestemd voor de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten voor:

 1 of 2 personen voor 20 jaar

 600 euro

 1 persoon voor 50 jaar (graflkelder)

 2 personen voor 50 jaar (grafkelder)  

 4 750 euro

 5 000 euro

 3 personen voor 50 jaar (grafkelder)

 4 personen voor 50 jaar (grafkelder) 

 9 500 euro

10 000 euro 

 5 of 6 personen voor 50 jaar (grafkelder)

 15 000 euro

 

2. grondconcessie voor begraven van urnen voor:

 

 1 of 2 personen voor 20 jaar

 600 euro

 1 of 2 personen voor 50 jaar

 1 500 euro

 

3. nisconcessie in het columbarium

1 of 2 urnen voor 20 jaar                                                600 euro

Verlenging van concessie worden toegestaan voor de duur van 20 jaar aan 600 euro of voor de duur van 10 jaar aan 300 euro.

4. Pentagonaal perkje

1 of 2 personen voor 20 jaar                                       1 500 euro
1 of 2 personen voor 30 jaar                                       2 000 euro
1 of 2 personen voor 40 jaar                                       3 000 euro
1 of 2 personen voor 50 jaar                                       4 000 euro 

Als de overleden personen wier stoffelijk overschot zal worden geplaatst in een concessie zoals vermeld  in puntje 1,2 en 3 niet ingeschreven zijn in het bevolkings,- vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente, worden de prijzen verdubbeld.
Voor de toepassing van het voorgaande lid worden de personen die krachtens hun statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente, gelijkgesteld met de personen ingeschreven in deze registers.
Onder "persoon" dient te worden verstaan: iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Het volledige retributiereglement op de concessies op begraafplaatsen vind je terug onder de rubriek diensten/ financiële zaken .

Klik hier voor:huishoudelijk reglement betreffende de grafconcessies en politieverordening op de begraafplaatsen.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verder kan men bij de burgerlijke stand terecht voor:

 • erkenning van kinderen
 • nationaliteitsverklaringen
 • verklaring wettelijke samenwoning
 • overschrijving van: 
  • adopties
  • naamsverandering
  • echtscheiding
 • afleveren uittreksels uit akten
 • betwisting van vaderschap
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relevante items

archief
bevolking
communicatie
cultuur
financiƫn
gemeentehuis
internationale samenwerking
jeugd
lokale economie
milieu
noodplanning
Openbare werken
personeel
secretariaat
secretaris
sport
stedenbouw
toerisme
Welzijn

Info

Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag
van 08u30 tot 11u55
dinsdag en woensdag:
van 12u30 tot 16u
donderdagavond
van 17u30 tot 19u45

Contact

Gemeente Lubbeek
Gellenberg 16
3210 Lubbeek
Tel. 016 47 97 00
info@lubbeek.be