u bent hier: diensten / financiën afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
diensten

financiën

Financiën
tel. 016 47 97 60
financielezaken@lubbeek.be

 

VOLGENDE BELASTING - EN RETRIBUTIEREGLEMENTEN ZIJN IN ONZE GEMEENTE VAN TOEPASSING 

Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen
Download hier het volledige reglement

Aanvullende belasting op de personenbelasting
Download hier het volledige reglement

Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Download hier het volledige reglement

Activeringsheffing -  onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels deel uitmakend van een goedgekeurde verkaveling, die voorkomt in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen in woongebieden - aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019

Download hier het volledige reglement geldig voor aanslagjaar 2014 tot 2016
Download hier het volledige reglement gelding voor aanslagjaar vanaf dienstjaar 2017

Download hier de motivering

Belasting op de aanvragen van stedenbouwkundige documenten aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019
Download hier het volledige reglement

Belasting op de aanvragen tot of melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019
Download hier het volledige reglement

- > De rood gemarkeerde reglementen worden vanaf 1/01/2018 vervangen door onderstaand reglement:
Retributiereglement omgevingsvergunningen
Download hier het volledige reglement
Aanpassing retributiereglement omgevingsvergunningen
Download hier het volledige reglement

Belasting op de hinderlijke inrichtingen aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019
Download hier het volledige reglement

Belasting op de tweede verblijven aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019

Download hier het volledige reglement

Belasting op leegstand aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019
Download hier het volledige reglement

Belasting op eroshuizen, rendez-voushuizen, bars en privéclubs aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019
Download hier het volledige reglement

Belasting op groeven - aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019
Download hier het volledige reglement

Belasting op sluikstorten aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019
Download hier het volledige reglement

Belasting op het ophalen en bergen van op de openbaar weg gevonden voertuigen en goederen aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019
Download hier het volledige reglement

Belasting op nachtwinkels en telefoonwinkels aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019
Download hier het volledige reglement

Belasting op masten, pylonen en andere draagconstructies aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019
Download hier het volledige reglement

Belasting op het verspreiden van niet-geadresseerde (reclame)drukwerken en van daarmee gelijkgestelde producten  aanslagjaar 2015 t.e.m. 2019
Download hier het volledige reglement
Aangifteformulier

Retributiereglement voor de verkoop van composteerbakelementen
Download hier het volledige reglement

Retributiereglement voor de verkoop van keukenafvalbakjes en composteerbare afvalzakjes
Download hier het volledige reglement

Retributiereglement voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: het gewoon huisvuil, het grof huisvuil, GFT en PMD
Download hier het volledige reglement

Retributiereglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden afvalstoffen.
Download hier het volledige reglement

Retributiereglement op de concessies op begraafplaatsen
Download hier het volledige reglement

Retributiereglement op het verwijderen van een grafzerk na het einde van de concessie
Download hier het volledige reglement

Retributie voor het aanbrengen, door de gemeentelijke plakker, van allerhande aanplakbiljetten zichtbaar vanaf de openbare weg
Download hier het volledige reglement

Retributiereglement op het gebruik maken van gemeentelijke diensten
Download hier het volledige reglement

Retributiereglement van een geldelijk geschenk bij jubilea - wijziging premiebedrag
Download hier het volledige reglement

Retributiereglement voor de door bedrijven ter inzameling en verwerking aangeboden oud
pap¡er en karton qua volume vergelijkbaar met dat van gez¡nnen 

Download hier het volledige reglement

Toekenning van een gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie - aanpassing premiebedrag
Download hier het volledige reglement

Retributiereglement op het gebruik maken van gemeentelijke diensten
Download hier het volledige reglement

Retributiereglement elektriciteitskasten
Download hier het volledige reglement

Belastingreglement op afgifte administratieve stukken: Aanpassing
Download hier het volledige reglement

HOE EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENEN

Als je niet akkoord bent met een aanslagbiljet dat je ontvangen hebt, kan je altijd bezwaar indienen.

Een bezwaar kan schriftelijk ingediend worden tot 3 maanden na de ontvangst van het aanslagbiljet. Je richt je schrijven aan: Gemeentebestuur Lubbeek - College van burgemeester en schepenen - Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek. 
Je vermeldt steeds je naam en adres, het fichenummer en het kohierartikel, het dienstjaar en het bedrag van het aanslagbiljet, de motivering van je bezwaar, de datum van schrijven en je handtekening. In bijlage kan je de nodige bewijsstukken toevoegen.

We brengen je schriftelijk op de hoogte van de ontvangst van je bezwaar en de verdere afhandeling ervan. Vanaf de ontvangst van je bezwaar heeft de gemeente 6 maanden de tijd om een beslissing te nemen. Wil je je bezwaar ook mondeling komen toelichten in een hoorzitting dan moet je dit expliciet vermelden in je bezwaarschrift. 

Formulier bezwaar

Relevante items

archief
bevolking
burgerlijke stand
communicatie
cultuur
gemeentehuis
internationale samenwerking
jeugd
lokale economie
milieu
noodplanning
Openbare werken
personeel
secretariaat
secretaris
sport
stedenbouw
toerisme
Welzijn

Info

Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag
van 08u30 tot 11u55
dinsdag en woensdag:
van 12u30 tot 16u
donderdagavond
van 17u30 tot 19u45

Contact

Gemeente Lubbeek
Gellenberg 16
3210 Lubbeek
Tel. 016 47 97 00
info@lubbeek.be