u bent hier: milieu afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
milieu

milieudienst

tel. 016 47 97 40
milieudienst@lubbeek.be

De milieudienst bestaat uit:

Een milieuvriendelijke gemeente….daar gaan we voor!

De gemeente Lubbeek zorgt voor een beleid dat aandacht heeft voor afvalvoorkoming, duurzaam watergebruik, energiebesparing, natuurbehoud,….
De milieudienst levert milieu-en allerlei aanverwante vergunningen aan en zorgt voor de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid.
Je kan bij de milieudienst terecht met vragen over afval, thuiscomposteren, natuur, milieuwetgeving, milieuactiviteiten, het containerpark, duurzaam milieubeleid.

In het gemeentelijk informatieblad wordt er om de twee maanden milieu-informatie doorgespeeld aan de burgers. Daarnaast wordt de burger ook geïnformeerd via affiches en folders.

Het centraal meldpunt milieuklachten

Dit meldpunt is 24u bereikbaar. Vanaf 01/01/2013 kan je voor alle milieuklachten terecht op het centrale meldpunt 016 31 63 10 en dit van maandag tot donderdag van 7u30 tot 11u30 en van 12u30 tot 16u. Op vrijdag van 7u30 tot 11u30 of op het e-mail adres openbarewerken@lubbeek.be. De diensten zijn gesloten op vrijdagnamiddag.
Buiten deze openingsuren kan je bij de politiezone Lubbeek terecht op 016 63 43 63 van maandag tot donderdag tot 20u.
Voor dringende oproepen kan u steeds terecht op het nummer 101.

Deze klachten worden opgevolgd door de politie en door de milieudienst.
Er werd binnen de politiezone een milieucel opgericht. Zowel de politie als de milieudienst kan gebruik maken van het MilieuKlachtenRegistratie en OpvolgingsSysteem (MKROS) dat door de Vlaamse Overheid ter beschikking gesteld werd.

Overhangende takken en onderhoud hagen 

In de lente krijgen de meeste bomen en struiken een nieuwe groeischeut.
De natuur zet zijn beste beentje voor en alles staat weer dik in het groen.

Het gevolg is dat veel voetpaden en straten moeilijk begaanbaar zijn door overhangende takken. Helaas moet de gemeente de laatste tijd meermaals vaststellen dat de doorgang in sommige straten erg belemmerd wordt.

Om beschadiging aan wagens te vermijden en voor de verkeersveiligheid is het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente de takken die vanuit hun tuin op het voetpad, fietspad of de rijweg hangen, verwijderen.  

Extra aandacht dient besteed te worden aan takken die voor verkeersborden groeien. Ook takken die over voetwegen groeien dienen verwijdert te worden. De eigenaar dient hiervoor zelf in te staan. Bovendien willen we nog wijzen op het gevaar van takken die in elektriciteitsdraden groeien. Deze dienen met de nodige voorzorgen verwijderd te worden.

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 23 juni 2008 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur dienen hagen of  
delen van hagen van meidoorn gesnoeid te worden tijdens de periode tussen
1 november en 1 maart.

Overeenkomstig de "code voor goede natuurpraktijk", bijlage 1 bij het Natuurdecreet zijn voor hagen de volgende zaken bij het normale onderhoud van belang:

 • snoei de haag jaarlijks of tweejaarlijks of men laat de haag spontaan uitgroeien tot een heg;
 • snoei in de periode van 1 november tot 1 maart;
 • verwijder het snoeisel vóór 15 maart;
 • indien je snoeisel ter plaatse verbrandt, blijft de vuurhaard op een afstand die geen schade toebrengt aan de haag;
 • dicht de gaten die bij het afsterven van het houtgewas ontstaan en kies voor de soorten die al in de haag aanwezig zijn;
 • bemest de haag niet;
 • behandel de haag niet met bestrijdingsmiddelen;
 • men brandt de haag niet.


Voor houtkanten zijn de volgende zaken bij het normale onderhoud van belang:

 • zet de staken af tot aan de grond, waardoor het hakhout verjongt;
 • houtkanten van ten minste 50 meter lang, zet je per kapbeurt voor ten hoogste 1/4 van de lengte af of je spreidt de kapbeurt over 4 opeenvolgende jaren;
 • de omlooptijd voor het afzetten van de staken bedraagt 8 tot 10 jaar (voor elzen en wilgen) of tot 30 jaar (voor hardhoutsoorten);
 • verricht de onderhoudswerken in de periode van 1 november tot 1 maart;
 • verwijder doorgaans het hakhout voor 15 maart;
 • je kan een deel van het hakhout ter plaatse op een stapel laten liggen als schuilplaats voor kleine dieren;
 • indien je hakhout ter plaatse verbrandt, blijft de vuurhaard op een afstand die geen schade toebrengt aan de houtkant;
 • dicht de gaten die bij het afsterven van het houtgewas ontstaan en kies voor de soorten die al in de houtkant aanwezig zijn; de beste plantperiode is het najaar;
 • bemest de houtkant niet;
 • behandel de houtkant niet met bestrijdingsmiddelen;
 • laat de houtkant niet begrazen;
 • men brandt de houtkant niet.

NATUURVERGUNNINGEN

Het wijzigen van vegetaties, het rooien van houtachtige beplantingen, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden en het uitgraven, verbreden, rechttrekken of dichten van poelen of waterlopen is onderhevig aan een natuurvergunning of meldingsplicht indien deze activiteiten plaatsvinden binnen bepaalde "groene bestemmingen".
De milieudienst beschikt over de nodige formulieren, begeleidt de aanvraag, adviseert en houdt toezicht op de naleving.

DISTELBESTRIJDING EN BRAAKLIGGENDE GRONDEN

Iedere verantwoordelijke eigenaar, pachter, huurder enz. is verplicht de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van de schadelijk geachte distels zoals akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruldistel met alle middelen te beletten.

Hij moet daarvoor alle middelen aanwenden van zodra hij hun aanwezigheid vaststelt of deze hem door een overheids-
persoon wordt gemeld.  Ook het maaien, onderhouden en rein
houden van braakgronden en van bebouwde percelen is verplicht.
 In beide gevallen kunnen belanghebbenden de politie inlichten.

De verantwoordelijke eigenaar wordt dan door de politie aangemaand om deze werken uit te voeren. Indien de verantwoordelijke hier niet of onvoldoende op ingaat, kan de bestrijding/uitvoering ambtshalve en op kosten van de verantwoordelijke gebeuren.

AFSTANDEN VAN AANPLANTINGEN

Tenzij er lokaal andere gebruiken zijn en tenzij er bepalingen zijn opgenomen in de verkavelingsvoorschriften, bijzondere plannen van aanleg of andere uitvoeringsplannen, is de horizontale afstand tot de perceelsgrens in principe 0,5 m voor
hagen en 2 m voor hoogstammige bomen (veldwetboek uit 1886). De hoogte wordt niet geregeld via voorschriften, zodat bij discussie de vrederechter de
uiteindelijke knoop zal doorhakken. 

Kappen van bomen

In onze gemeente bestaan veel vragen over het kappen van bomen.
Om de reglementering rond het kappen van bomen te verduidelijken, nemen we dit artikel nogmaals onder de loep. Denk eraan dat dergelijke werken echter vergunningsplichtig kunnen zijn.

Afhankelijk van de ligging van het perceel in een verkaveling, in een privébos, in agrarisch gebied,... dient een stedenbouwkundige vergunning, kapmachtiging of natuurvergunning aangevraagd te worden vooraleer de werken uit te voeren.

Lubbeek is een groene gemeente waar we allen terecht fier op zijn.

Het groen houden van onze gemeente is de verantwoordelijkheid van eenieder. Enkel door de regels te respecteren zal onze mooie gemeente ook over vele
decennia nog kunnen pronken met ‘troeven in rustig groen'.
Het gemeentebestuur zal hier de komende jaren strikter op toezien.

Een stedenbouwkundige vergunning

Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heb je, voor het vellen van hoogstammige bomen (alleenstaand, in groep - of lijnverband) of voor het ontbossen, een stedenbouwkundige vergunning nodig.

 • Vrijstelling

Het vellen van hoogstammige bomen is vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning indien het gaat om:

bomen, die geen deel uitmaken van een bos, binnen een straal van 15 m van een vergunde woning/bedrijfsgebouw gelegen in een woongebied, een industriegebied of een daarmee gelijkgestelde gebied (maar dus niet in andere bestemmingen zoals o.m. woonparkgebied).
een alleenstaande boom of enkele bomen in lijnverband die een gevaarlijke situatie veroorzaken. Vooraf moet je wel schriftelijke toestemming krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Opgelet, in de woonparkgebieden - verkavelingen Steenveld, Steyveld,
Hoog-Linden en de Hoogstepuntlaan geldt tevens een vergunningsplicht voor het vellen van bomen.

 • Wat is een hoogstammige boom?

Elke boom die op 1 m hoogte boven het maaiveld een stamomtrek heeft van minstens 1 meter.

 • Wat is ontbossen?

Ontbossen is iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt of waardoor aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven.

Kapmachtiging verleend door het agentschap natuur en bos (ANB)

Het bosdecreet legt een aantal strikte regels op rond kappingen in privébos.
Kappingen voorzien in een bos met goedgekeurd bosbeheerplan mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig.
Voor alle andere kappingen in het kader van bosbeheer, die niet leiden tot ontbossing, moet een kapmachtiging worden gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
Meer info: www.natuurenbos.be

Natuurvergunning

Wanneer de geplande werken dienen te gebeuren op een perceel gelegen in o.a. groen-, park-, buffer-, bos-, natuurontwikkelings-, vallei-, bron-, agrarische gebieden met ecologisch belang of waarde, agrarische gebieden met bijzondere waarde en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden, dient men volgens het natuurdecreet van 21 oktober 1997 te beschikken over een natuurvergunning.
De natuurvergunning heeft als doel vegetaties en specifieke natuurlijke elementen (men spreekt ook van "kleine landschapselementen") extra te beschermen.
Deze vergunning kan aangevraagd worden op de milieudienst van de gemeente en is niet meer vereist wanneer je al beschikt over een stedenbouwkundige
vergunning waarbij ANB advies verleend heeft.

 

Relevante items

adviesraad
afval
composteren
dieren
landbouw
milieubeleidsplan
premies
vergunningen
water
zwerfvuil

Info

Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag
van 08u30 tot 11u55
Dinsdag en woensdag:
Van 12u30 tot 16u
Donderdagavond
van 17u30 tot 19u45

Contact

Gemeente Lubbeek
Gellenberg 16
3210 Lubbeek
Tel. 016 47 97 40
milieudienst@lubbeek.be