u bent hier: wonen / premies afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
wonen

premies

Er worden dezelfde premies gegeven als het Vlaams gewest.

 Kijk op het e-loket voor de aanvraagformulieren. 

renovatiepremie

Nieuwe regeling voor de renovatiepremie vanaf 29/10/2009

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 23 oktober 2009 haar definitieve goedkeuring gegeven aan een besluit tot hervorming van de renovatiepremie. Deze hervorming moet ervoor zorgen dat de renovatiepremie in de toekomst budgettair niet ontspoort. 

Voor verder info en aanvraag van de premie: klik hier

aanpassings- en verbeteringspremie

Wie komt in aanmerking?

De volgende categorieën van personen komen in aanmerking voor de premie.
Eigenaars-bewoners
Je kan een premie krijgen voor de woning die je zelf bewoont en waarop je een zakelijk recht hebt. Dit wil zeggen dat je volle eigenaar, vruchtgebruiker, of mede-eigenaar bent of dat je een recht van bewoning hebt.
Huurders
Ook als je de woning huurt (met een contract van meer dan drie jaar), kan je aanspraak maken op de premie. Het spreekt voor zich dat je zelf de kosten draagt om de woning te verbeteren of aan te passen. De facturen van de werkzaamheden moeten dan ook op jouw naam opgesteld zijn.
Eigenaars-verhuurders
Er is een speciale regeling voor eigenaars die hun woning verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor(SVK). Een SVK is een door de Vlaamse overheid erkende vzw die woningen huurt om ze vervolgens onder te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen of alleen staanden.
Als je als eigenaar aan deze woning werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren door het SVK, kan je onder bepaalde voorwaarden dezelfde premie krijgen.

wie heeft recht op de premie?                                                           

Je hebt recht op de premie als je aan een aantal voorwaar den voldoet met betrekking tot:

 • jouw inkomen;
 • jouw woning.

Hieronder vind je meer informatie over die voorwaarden.

joUW INKOMEN

Onder inkomen wordt verstaan het gezamenlijk belast baar inkomen van drie jaar geleden. Als je bijvoorbeeld de aanvraag doet in 2004, dan wordt je inkomen van 2001 (aanslagjaar 2002) in aanmerking genomen.
Voorwaarden voor de verbeteringspremie: Jouw inkomen mag niet hoger zijn dan 20000 euro.
Er is een verhoging van 1000 euro toegestaan per inwonende persoon ten laste.
De volgende personen worden beschouwd als persoon ten laste:

 • kinderen jonger dan 18 jaar;
 • kinderen van 18 jaar of ouder, voor wie kinderbijslag of wezentoelage wordt uitgekeerd;
 • kinderen die door de minister als ten laste zijn erkend;
 • een inwonende ernstig gehandicapte (66% of meer), voor wie een geldig attest kan worden overgelegd.

De lijst van de geldige attesten kan je verkrijgen bij de administratie.
Voorwaarden voor de aanpassingspremie.
Er wordt alleen rekening gehouden met het inkomen van de zestigplusser of de gehandicapte voor wie de aanpassingen aan de woning uitgevoerd werden en met het inkomen van hun eventuele partner.

JOUW WONING

Algemene voorwaarde.

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (Kl) van de woning is kleiner dan of gelijk aan 1200 euro.
Je vindt het KI op het aanslagbiljet onroerende voorheffing, ook de grondlasten genoemd.
Bij gemengd gebruik van het gebouw, bijvoorbeeld als je een gebouw gedeeltelijk gebruikt als winkelpand, wordt alleen rekening gehouden met het gedeelte van het KI dat betrekking heeft op de woning.
Dit moet uiteraard geattesteerd worden door de administratie van het kadaster.
Aanvullende voorwaarde voor een verbeteringspremie. Jouw woning is op de dag van de premieaanvraag minstens 20 jaar oud.
Om de ouderdom van de woning te bepalen, wordt uitgegaan van de datum van de eerste bewoning, zoals die op getekend is in het bevolkingsregister van de gemeente.

Meer info: folder

dakisolatie

De verbeteringspremie

Vooraf.
Hieronder vind je de volledige lijst van werkzaamheden waarvoor je de verbeteringspremie kan aanvragen. Voor elk werk is er een vast premiebedrag voorzien.
Om die premie te kunnen genieten, moet je geldige facturen voorleggen voor een bedrag dat minstens het dubbele is van de premie.
De volgende werkzaamheden komen in aanmerking voor een verbeteringspremie.

 • dakwerkzaamheden (premie 1250 euro):
  een of meer onderdelen van het dak van het hoofdgebouw en de aanbouw van de woning herstellen of ver nieuwen, zoals de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en de randaansluitingen, en de isolatie.
 • buitenschrijnwerk (premie 1250 euro):
  bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken vernieuwen als ook dubbele beglazing wordt aangebracht. Je krijgt alleen een premie voor nieuwe rolluiken als je ook de ramen laat vervangen. Als je een veranda plaatst of vervangt, kom je niet in aanmerking voor de premie.
 • werkzaamheden aan gevels (premie 1500 euro):
  - een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen metselen en de vereiste spouwmuurisolatie aanbrengen;
  - een buitenisolatiesysteem met bijhorende gevelbepleistering aanbrengen;
  - het voegwerk van de woning vernieuwen al dan niet gecombineerd met gevelreiniging.
 • optrekkend vocht behandelen (premie 750 euro):
  muren onderkappen en een waterkerende laag plaatsen of injecteren van muren met waterdichtende mid delen;
 • badkamer en wc installeren (premie 750 euro):
  volgende sanitaire toestellen aanbrengen, als ze nog niet aanwezig zijn, of vervangen: het bad (lig-, zit- of stortbad), de lavabo en de wc.;
 • elektrische installatie vernieuwen (premie 750 euro): voorzien van een veilige huishoudelijke installatie met uitzondering van de verbruikstoestellen. De installatie moet wel gekeurd zijn in een attest van een erkend orgaan.
 • co-vergiftiging bestrijden: 
   • een geiser van het type C plaatsen voor de productie van sanitair warm water (premie 250 euro);
   • maximaal drie individuele kachels met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen (premie: 250 euro per toestel);
   • centrale verwarming installeren.
    Als een volledige cv-installatie wordt geplaatst of vervangen, bedraagt de premie 1000 euro.
    Als alleen de verwarmingsketel van een bestaan de installatie vervangen wordt door een verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte van het type C bedraagt de premie 250 euro;
   • een rookkanaal bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen (premie: 500 euro). Hieronder vallen alle werkzaamheden om te voor zien in een aangepaste schouw die beantwoordt aan de normen om de verbrandingsproducten van individuele kachels en centraleverwarmingsketels af te voeren.

De verbeteringspremie voor een te kleine woning.

Als jouw woning te klein is voor je gezin, kan je een verbeteringspremie aanvragen om ze te verbouwen. Hiervoor komen enkel de verbouwingen aan de woonkamer, de keuken en de slaapkamer(s) in aanmerking.
Deze verbeteringspremie bedraagt 50 % van het bedrag van de voorgelegde facturen en wordt afgerond naar het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal 1250 euro en minimaal 600 euro.
Een woning wordt als te klein beschouwd als ze niet vol doet aan de volgende minimumnormen:

 • woonkamer: 16 m² voor een persoon die alleen woont, vergroot met 2 m² per bijkomende persoon;
 • keuken: 6 m² voor een persoon die alleen woont, vergroot met 1 m² per bijkomende persoon;
 • slaapkamer: 6,5 m² voor één persoon, 10 m² voor twee personen en 15 m² voor drie personen. De volgende slaapkamers zijn nodig: één voor de aanvrager en zijn partner, aangevuld met één slaapkamer per kind, per groep van twee of drie kinderen van hetzelfde geslacht of per groep van twee of drie kinderen van verschillend geslacht jonger dan tien jaar.

De aanpassingspremie

Als je de woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende zestigplusser of gehandicapte, dan kan je daarvoor een aanpassingspremie aanvragen.
Deze aanpassingspremie bedraagt 50 % van het bedrag van de voorgelegde facturen en wordt afgerond naar het lagere tiental.
De premie bedraagt maximaal 1250 euro en minimaal 600 euro.
De volgende aanpassingswerkzaamheden komen in aanmerking:

 • de woning het toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers door hellende vlakken aan te brengen, de toegangsdeur te verbreden, al dan niet met automatische bediening, en hinderlijke drempels weg te werken;
 • aanpassingen die de zestigplusser of de gehandicapte in staat stellen om zich vlotter door de woning te begeven:
  •  
   • voldoende ruimte creëren voor rolstoelgebruikers door de gangbreedte aan te passen, de leefruimten en sanitaire ruimte te vergroten of functioneel te herschikken;
   • efficiënte (deur)openingen aanbrengen;
   • elektro-mechanische hulpmiddelen aanbrengen die vast verankerd zijn aan het gebouw;
   • niveauverschillen in de woning overbruggen door hellende vlakken aan te brengen, hinderlijke niveauverschillen weg te werken, een stoellift, rolstoelplateaulift of een verticale lift voor rolstoel en gebruiker te installeren;
 • verbouwingswerkzaamheden om zestigplussers of gehandicapten zelfstandig en afzonderlijk bij je te laten inwonen. Hierbij worden alle verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden en alle aanvullende sanitaire installaties in aanmerking genomen.

Waar en wanneer kan JE een premie aanvragen?

Je kan de premie aanvragen zodra de werkzaamheden voltooid zijn en als je al in de woning woont. De facturen mogen nog geen jaar oud zijn.
Je dient de aanvraag in bij de afdeling ROHM van de provincie waar de woning ligt. Het adres staat bovenaan op het aanvraagformulier.

zijn meerdere aanvragen mogelijk?

Ja, binnen een periode van tien jaar kan je drie keer een premie aanvragen. Je mag wel geen twee aanvragen indienen voor hetzelfde bouwonderdeel, bijvoorbeeld niet twee keer de premie aanvragen om ramen te vernieuwen. Je mag ook geen tussenkomst in de leningslast of de renovatiepremie ontvangen hebben.

Gemeentelijk reglement

Wens je meer informatie over bouwpremies surf dan naar de website: www.wonen.vlaanderen.be

Relevante items

beeldkwaliteitsplan
stedenbouw
duurzaam bouwen
structuurplan
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
gewestplan
gecoro
huisvesting / patrimonium

Info

Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag
van 08u30 tot 11u55
Dinsdag en woensdag:
Van 12u30 tot 16u00
Donderdagavond
van 17u30 tot 19u45

Contact

Gemeente Lubbeek
Gellenberg 16
3210 Lubbeek
Balie stedenbouw
Tel. 016/47.97.30
omgevingsvergunning@lubbeek.be