Activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels

De activeringsheffing is een heffing op onbebouwde percelen met als doel grondspeculatie tegen te gaan en potentiële woonlocaties sneller beschikbaar te hebben.

Voor wie

De activeringsheffing is verschuldigd door de perso(o)n(en) die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is(zijn) van de bouwgrond of kavel.

Verdere informatie hierover vindt u in artikel 3 (belastingplichtige) van het belastingreglement activeringsheffing gevestigd op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen ln het gemeentelijk register van onbebouwde percelen: aanslagjaren 2021 tot en met 2025: Aanpassing.

 

Voorwaarden

U bent eigenaar van de onbebouwde bouwgrond of kavel en komt niet in aanmerking voor een vrijstelling.

Een kavel of bouwgrond wordt als bebouwd aanzien wanneer de oprichting van een woning erop is aangevat op 1 januari van het aanslagjaar, overeenkomstig een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Procedure

Elke belastingplichtige moet jaarlijks uiterlijk op 1 juli van het aanslagjaar voor elke onbebouwde bouwgrond of onbebouwde kavel een afzonderlijke aangifte indienen op een aangifteformulier dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt. Voor het aanslagjaar 2021 wordt deze datum uitzonderlijk op 1 september 2021 gezet.

Verdere informatie hierover vindt u in artikel 6 ( aangifteplicht) van het belastingreglement activeringsheffing gevestigd op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen ln het gemeentelijk register van onbebouwde percelen: aanslagjaren 2021 tot en met 2025: Aanpassing.

Kostprijs

De activeringsheffing bedraagt 50,00 euro per strekkende meter aan de straatkant voor een onbebouwde bouwgrond of kavel, met een minimum van 700,00 euro per onbebouwde bouwgrond of kavel.

Elk gedeelte van een strekkende meter wordt als volle meter beschouwd.

Meer info over de berekingsgrondslag vindt u in artikel 4 (berekingsgrondslag en tarieven) van het belastingreglement activeringsheffing gevestigd op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen ln het gemeentelijk register van onbebouwde percelen: aanslagjaren 2021 tot en met 2025: Aanpassing.

Uitzonderingen

De vrijstellingen en ontheffingen die van toepassing zijn in de gemeente Lubbeek zijn opgenomen in artikel 5 (vrijstellingen) van het belastingreglement activeringsheffing gevestigd op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen ln het gemeentelijk register van onbebouwde percelen: aanslagjaren 2021 tot en met 2025: Aanpassing.