Administratief medewerker GIM

1 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V/X) - niveau C – bij de dienst Gemeentelijke infrastructuur en milieu in voltijds contractueel verband (38 uren/week). Vacaturenummer: SC 20122022

Locatie tewerkstelling: Gemeentelijke werkplaats, Bollenberg 86 te 3210 Lubbeek

Doel van de functie en taak

Voorbereiden, opvolgen en afwerken dossiers van de dienst gemeentelijke infrastructuur en milieubescherming (openbare werken aan wegen- en rioleringswerken, aanleg voet- en fietspaden, gemeentegebouwen en –eigendommen, nutsleidingen, waterlopen, rioleringen.

Voorbereiden, opvolgen en afwerken dossiers van milieu (uitgezonderd milieuvergunningen) landbouw en dierenwelzijn).

Aanwervingsvereisten

 • Je beschikt over een diploma van het hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Je bent een nauwgezette, flexibele, klantvriendelijke en stressbestendige collega.
 • Relevante beroepservaring is een pluspunt. Aan de hand van een gedetailleerd attest kunnen dienstjaren bij een vorige werkgever meegeteld worden.
 • Je beschikt over een getuigschrift van goed gedrag en zeden (uittreksel uit het strafregister).
 • Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, o.a. slagen in een selectieproef bestaande uit een schriftelijk- en een mondeling onderdeel
 • Aanleg van een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar

Aanbod

 • Je komt terecht in een innovatieve, teamgeorganiseerde organisatie die uitgaat van delend leiderschap.
 • Een deeltijdse functie (100%) samengesteld uit een contract van 50% voor onbepaalde duur en 50% in een vervangingscontract.
 • Een aantrekkelijk verloningspakket in een dynamische werkomgeving; salarisschaal volgens schaal C1-C3 (aanvangsloon tussen 2.005,17 euro – 3.669,99 euro, huidige index).
  Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige kunnen tot een maximum van 12 jaar in aanmerking worden genomen.
 • Extralegale voordelen (35 dagen vakantie, maaltijdcheques, mogelijkheid om aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon-werkverkeer voor openbaar vervoer,…).

Info

De algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de functiebeschrijving zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst. (tel. 016/47 97 76 - 77), e-mail: personeelsdienst@lubbeek.be

 

Solliciteren

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer) met cv, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud) bezorg je via e-mail aan personeelsdienst@lubbeek.be , of per post gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek (poststempel geldt als bewijs van de tijdige indiening van uw kandidatuur) of door afgifte op het gemeentehuis.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 31 januari 2022 ingediend te zijn bij het gemeentebestuur van Lubbeek.