Bermbeheer

Met het oog op een botanisch en insectenvriendelijk bermbeheer worden de gemeentelijke wegbermen twee keer per jaar gemaaid. Door het afvoeren van het bermmaaisel verarmt de grond. Het gevolg daarvan is dat planten zoals brandnetel, distel, berenklauw en hoge grassen, die veel voedingsstoffen gebruiken, het moeilijk krijgen en moeten wijken voor lagere, bloemrijke bermvegetatie en kruiden. De keuze van het maaitijdstip in functie van de bloei kan de berm verfraaien.

Om de groei van bloeiende planten in de bermen te stimuleren, is niet alleen de verarming van de bodem noodzakelijk. De planten moeten ook hun zaad kunnen verspreiden. Daarom is het van belang de bloemen in de bermen niet te plukken.

Deze ecologisch beheerde bermen, met een grotere diversiteit aan bloei­ende planten, hebben een veel grotere waarde voor insecten zoals vlinders en hommels. In soortenrijke grasbermen komen ook allerlei andere dieren voor zoals spinnen, sprinkhanen, graafwespen en mieren. Al deze soorten zijn belangrijk voor het evenwicht in het ecosysteem. Een rijk insectenleven trekt ook andere dieren aan zoals vogels, zoogdieren en amfibieën.

Aangezien alle wegbermen samen een enorme oppervlakte innemen, spelen ze een belangrijke rol als leefgebied voor planten en dieren. Bermen vormen bovendien groene verbindingsstroken door het hele landschap en verbinden op die manier verschillende natuurrijke gebieden met elkaar. Dieren gebruiken de bermen langs onze wegen om zich te verplaatsen en nieuwe streken te koloniseren.

Een berm met lagere begroeiing is ook veiliger voor de weggebruiker. Tegelijk zijn de bloeiende bermen een lust voor het oog wat de monotonie doorbreekt en ongemerkt de aandacht van de weggebruiker verscherpt.

Procedure

Bij de vastlegging van het maaibeheer houden we uiteraard ook rekening met de verkeersveiligheid. Smalle bermen kunnen vaak moeilijk anders dan gemaaid worden.

Het jaarlijks maaibeheer van de bermen langs de gemeentelijke wegen ziet eruit als volgt:

-Vanaf 1 mei wordt op enkele plaatsen een strook van één meter gemaaid omwille van verkeersveiligheid of om de bodem te verarmen en zo de bloeiende planten meer kans te geven.

-Vanaf 15 juni start de eerste maaibeurt en vanaf 15 september start de tweede maaibeurt.

Er wordt rekening gehouden met locaties met een specifieke vegetatie.

 

Een probleem met begroeiing melden?

Problemen i.v.m.beplanting van bermen kan je online melden via het Meldpunt Wegen van het Agentschap Wegen en Verkeer, opgericht in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.  Op die manier komt je melding meteen bij de juiste wegbeheerder terecht.