Beroepskaart voor vreemdelingen

Als u zich als buitenlandse onderdaan in België als zelfstandige wilt vestigen, dan moet u een beroepskaart hebben. De beroepskaart geeft u de toestemming een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Een aantal categorieën van buitenlanders is vrijgesteld van beroepskaart.

Let wel: de beroepskaart volstaat op zich niet om u als zelfstandige te vestigen. Ook bepaalde kennis, zoals de basiskennis bedrijfsbeheer of, voor gereglementeerde beroepen, de specifieke beroepsbekwaamheid, wordt geëist. Het ondernemingsloket helpt zelfstandigen in spe bij die stappen.

Voor wie

Buitenlandse onderdaan  die zich in België wil vestigen als zelfstandige

Voorwaarden

De beroepskaart is noodzakelijk voor iedereen die een zelfstandige activiteit wil aanvatten en die:

 • niet de Belgische nationaliteit heeft
 • niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de EER heeft (de EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)
 • niet de Zwitserse nationaliteit heeft
 • om andere redenen geen vrijstelling heeft voor deze formaliteit.

Procedure

Als u als buitenlandse zelfstandige een beroepskaart wilt verkrijgen, wijzigen, hernieuwen of vervangen, dan dient u een aanvraag in bij:

 • de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf, als u in het buitenland verblijft
 • een erkend ondernemingsloket naar keuze als u over een geldig verblijf in België beschikt. Als geldig verblijf worden aanvaard:
  • een 'attest van immatriculatie model A'
  • een 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister' (= elektronische verblijfskaart type A).

Als u om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kunt indienen, kunt u de aanvraag indienen

 • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land
 • bij een ondernemingsloket.

Die laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijke akkoord van de bevoegde regiominister en van de minister van Binnenlandse Zaken. Zij moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.

Reglement

Economishce migratie

Uitzonderingen

Bij voortijdige stopzetting van tewerkstelling en wanneer de zelfstandige

België definitief verlaat moet  de beroepskaart ingeleverd worden bij de dienst vreemdelingenzaken van de wettelijke woonplaats