Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voor wie

Voor EU-burgers en niet EU-burgers ouder dan 12 jaar.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

  • U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.
  • Ongeveer 2 weken na de aanvraag zult u de PIN- en PUK-code ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen.

Kostprijs

EU, EU+, F, F+ kaarten : 22 euro

A, B, C, D, H, M, M+, N, N+ kaarten : 22 euro

Duplikaat verlies/diefstal  van een biometrische kaart : 27 euro

Er wordt  50 euro retributie aangerekend bij de vernieuwing,verlenging of vervanging van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (tijdelijk verblijf) en deze retributie mag maximaal eenmaal per jaar worden geïnd.

Reglement

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

  • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
  • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
  • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Wat meebrengen?

  • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
  • een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's