Financiële tegemoetkoming - incontinentie

Mensen die te kampen hebben met incontinentieproblemen kunnen, indien zij voldoen aan de voorwaarden zoals vastgesteld in het interne reglement van het OCMW van Lubbeek, een aanvraag indienen om te kunnen genieten van een jaarlijkse incontinentiepremie.

Voor wie

De toelage wordt jaarlijks verleend aan de persoon die aan de voorwaarden voldoet zoals beschreven in het reglement.

 

Voorwaarden

Er wordt jaarlijks een incontinentiepremie verleend aan de persoon die aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • De leeftijd van minimum 5 jaar bereikt hebben.
 • Gedurende mimimum 3 maanden voor het persoonlijk welzijn gebruik maken van incontinentiemateriaal.
 • De zorgbehoevende moet op datum van aanvraag minimum 3 maanden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Lubbeek.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvraag voor de incontinentiepremie is gesteld op 31 december van het jaar waarvoor de tussenkomst bedoeld is.

Procedure

Het aanvraagformulier kan eenvoudig aangevraagd worden:

 • telefonisch op het nummer 016/47 97 00
 • schriftelijk op het adres van het OCMW, Gellenberg 16, 3210    Lubbeek
 • per email op thuisdiensten@ocmwlubbeek.be
 • aan de onthaalbalie van het gemeentehuis
 • het document downloaden via de link hieronder

Op bovenvermeld aanvraagformulier moet de behandelende arts een verklaring invullen en ondertekenen.

Kostprijs

De tegemoetkoming bedraagt 50 euro per jaar per verzorgde incontinente persoon en wordt uitgekeerd aan de zorgbehoevende of de persoon met wie hij samenwoont of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Reglement

Intern reglement OCMW Lubbeek

Wat meebrengen?

De aanvraagformulieren moeten binnengebracht worden :

 • op het onthaal van het OCMW
 • per post op het adres van het OCMW, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek
 • per mail (ingescande versie) naar thuisdiensten@ocmwlubbeek.be