GECORO raad

Wat is GECORO?
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening adviseert het College of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen. De voornaamste taken van de gecoro liggen op het vlak van planning: zo wordt de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de gecoro advies. Tot slot kan de gecoro op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening
  
Goedkeuring
De gemeenteraad heeft in zitting van 24/04/2013 de leden voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (gecoro) aangesteld.
Bij besluit van 30/05/2013 van de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant werd voormelde raadsbeslissing goedgekeurd.