Handhavingsplan

Het gemeentebestuur hecht in de komende jaren bijzonder belang aan omgevingshandhaving. Om de (be)leefbaarheid van onze gemeente te kunnen bewaren en bewaken, is een actief beleid rond de regels inzake stedenbouw en milieu noodzakelijk.

De gemeenteraad heeft daartoe in zitting van 29 december 2020 een ‘Beleidsplan Omgevingshandhaving’ goedgekeurd. Dit beleidsplan dient als leidraad zodat er efficiënt en doelmatig kan opgetreden worden.

 In het plan worden prioriteiten bepaald, en dit zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als op het vlak van milieu. De overtredingen die hieronder behoren volgen een doorgedreven handhavingstraject om tot de gewenste oplossing te komen. De handelingen die in de prioriteiten staan opgesomd, zullen proactief gescreend en gecontroleerd worden.

Maar dat betekent geenszins dat er een gedoogbeleid wordt gevoerd voor overtredingen die als niet-prioritair staan gemerkt. Ook deze zullen worden geconstateerd.

 De handhavingstaken worden uitgevoerd in samenwerking met Interleuven. Zij beschikken over gekwalificeerd personeel die als verbalisant ruimtelijke ordening en als toezichthouder milieu kunnen optreden. De handhavers van Interleuven staan in nauw contact met zowel de politiediensten, de gemeentediensten als met de hogere overheid en het parket.

Verder zal u in de infokrant regelmatig een artikel over een handhavingsproblematiek kunnen terugvinden die ingaat op de regelgeving. Hebt u in de toekomst werken gepland, vergeet dan niet vooraf te informeren.

Handhavingsprioriteiten

Milieu:

·        Zwerfvuil en sluikstorten

·        Grondwater, hemelwater en waterlopen

·        Bodem

·        Inrichtingen met een mogelijk hoog nadelig effect op de omgeving

Ruimtelijke ordening:

·        Wijzigen aantal woongelegenheden

·        Aanleggen van een verharding die méér dan 50% van de         voortuinzone inneemt

·        Niet naleven van bijzondere vergunningsvoorwaarden

 

 

Downloads