Hinderpremie bij openbare werken

Als uw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. Als de hinder tijdens de werkzaamheden zo ernstig is dat u uw vestiging tijdelijk moet sluiten, kunt u onder bepaalde voorwaarden een bijkomende sluitingspremie krijgen.

Voorwaarden

Hinderpremie

Uw onderneming komt in aanmerking voor de hinderpremie als:

 • ze (op ondernemingsniveau, niet op niveau van de vestiging) maximaal 9 werknemers in dienst heeft. Uitzendkrachten worden niet meegerekend.
 • de betrokken vestiging ernstige hinder ondervindt van openbare werken. Dat betekent dat:
  • de rijbaan geheel of gedeeltelijk afgesloten wordt
  • de werken een oppervlakte van meer dan 50 m2 hebben
  • de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren
 • ze activiteiten uitoefent of diensten verleent waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is en die dus moeilijk kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing. Concreet gaat het om detailhandel (winkeliers), horeca en bepaalde diensten (retail). De NACE-code van de hoofdactiviteit van de onderneming moet voorkomen op de lijst van aanvaardbare NACE-codes voor de toekenning van de hinderpremie (alleen de NACE-codes ‘groep 1’.)
 • de betrokken vestiging vaste openingstijden heeft
 • de vestiging gelegen is binnen de hinderzone. Om een zone met ernstige hinder te bepalen, wordt gekeken naar de geregistreerde gegevens in het GIPOD, de databank van wegenwerken. Alle wegvakken en kruispunten die overlappen met de GIPOD-grondwerkzone, vormen de hinderzone. De GIPOD-grondwerkzone is de zone waarbinnen de wegenwerken worden uitgevoerd. Een wegvak is het gedeelte van de weg tussen twee opeenvolgende kruispunten.

Meer informatie over de precieze voorwaarden voor de hinderpremie vindt u op de website van VLAIO.

Bijkomende sluitingspremie

Als u door de openbare werken uw vestiging tijdelijk moet sluiten, kunt u mogelijk een bijkomende sluitingspremie krijgen. Uw onderneming komt in aanmerking als:

 • ze de kennisgevingsbrief heeft gekregen (ook al hebt u de hinderpremie uiteindelijk niet aangevraagd)
 • de getroffen vestiging gedurende minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen de deuren moet sluiten als gevolg van ernstige hinder door openbare werken.

Meer informatie over de precieze voorwaarden voor de sluitingspremie vindt u op de website van VLAIO.

Afzonderlijke sluitingspremie

Ondernemers die niet geselecteerd zijn voor voor de hinderpremie en/of de sluitingspremie, kunnen in bepaalde specifieke gevallen toch recht hebben op een afzonderlijke sluitingspremie. Het gaat concreet om een beperkt aantal vrije beroepen en diensten (huisarts, specialist, tandarts, psychiater, kinesist, dierenarts, advocaat, notaris, fotograaf...), ongeacht of de betrokken vestiging gelegen is binnen of buiten de hinderzone. De NACE-code van de hoofdactiviteit moet voorkomen op de lijst van aanvaardbare NACE-codes (alleen de NACE-codes ‘groep 2’).

Meer informatie over de afzonderlijke sluitingspremie vindt u op de website van VLAIO.

Video

Bekijk de informatieve video over de hinderpremie en de sluitingspremie.

Procedure

Hinderpremie

Kennisgevingsbrief

Als u in aanmerking komt voor de hinderpremie, dan brengt het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) uw onderneming daarvan nog voor de startdatum van de werkzaamheden op de hoogte. Dat gebeurt digitaal, in uw e-box, of per post, als u uw e-box nog niet geactiveerd hebt. Meer informatie over het gebruik van de eBox voor ondernemingen vindt u op de website van VLAIO. In die kennisgevingsbrief krijgt u meer informatie over de komende werkzaamheden en over de mogelijkheid om een hinderpremie en/of bijkomende sluitingspremie aan te vragen.

Aanvraag

U dient uw premieaanvraag in via de webapplicatie. U doet dat

 • ten laatste 60 dagen na de datum die in de aanhef van de brief vermeld staat
 • in elk geval vóór de geplande einddatum van de werkzaamheden (ook als dat minder dan 60 dagen is).

Als uw aanvraagtermijn verstreken is (als u dus te laat bent met uw aanvraag), krijgt u de boodschap dat uw ‘dossier geannuleerd’ is. In die gevallen kan er niets meer gedaan worden om alsnog de uitbetaling aan te vragen. De boodschap is dus: te laat is onherroepelijk te laat.

Uitbetaling

Kort na de aanvraag en na controle van de gegevens door het agentschap wordt de hinderpremie automatisch uitbetaald.

Bijkomende sluitingspremie

Als u tijdens de werken toch de deuren moet sluiten, kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, ook de bijkomende sluitingspremie aanvragen via dezelfde webapplicatie als de hinderpremie. U doet dat:

 • ten vroegste op de dag dat de openbare werken beginnen
 • ten laatste op de dag dat uw sluitingsperiode ingaat.

Aanvraag per periode van 30 kalenderdagen

Per periode van 30 sluitingsdagen dient u een nieuwe aanvraag voor een sluitingspremie in. De eerste keer dat u de bijkomende sluitingsperiode aanvraagt, mag de opgegeven sluitingsperiode maximaal 51 dagen tellen. De premies voor alle daarop volgende sluitingsperiodes vraagt u dan aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen.

Afzonderlijke sluitingspremie

Ook ondernemingen die in aanmerking komen voor de afzonderlijke sluitingspremie, dienen hun aanvraag in via de webapplicatie. De eerste keer dat u de afzonderlijke sluitingsperiode aanvraagt, mag de opgegeven sluitingsperiode maximaal 37 dagen tellen. De premies voor de daarop volgende sluitingsperiodes vraagt u aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen. U moet in uw aanvraag met bewijsmateriaal aantonen dat de sluiting van de vestiging het gevolg is van de openbare werken.

Controle

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kan altijd controles uitvoeren. Als daaruit blijkt dat er onterecht een premie is uitbetaald of dat er een te hoog bedrag is uitbetaald, kan het agentschap de premie helemaal of gedeeltelijk terugvorderen.

Kostprijs

Financieel voordeel

Hinderpremie

De hinderpremie bedraagt 2.000 euro.

Per werkopdracht is er altijd maar één keer recht op een hinderpremie, los van de vraag hoelang de werken duren. Bovendien kan er maar één keer per 365 dagen een hinderpremie worden ontvangen. Als er nieuwe werken plaatsvinden, kan er opnieuw een recht ontstaan op een hinderpremie, op voorwaarde dat zowel de onderneming als de openbare werken op dat moment opnieuw voldoen aan alle voorwaarden. Maar die werken geven dan pas recht op een hinderpremie 365 dagen na de uitbetaling van de vorige hinderpremie.

Uw onderneming kan de premie maximaal 1 keer per jaar en 1 keer per hinderperiode (de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden die ernstige hinder veroorzaken) aanvragen. Voor openbare werken die alles samen meer dan 1 jaar duren, kunt u de hinderpremie dus maar één keer krijgen.

Sluitingspremie

De sluitingspremie bedraagt 80 euro per dag dat uw vestiging daadwerkelijk gesloten blijft.

De premie begint te lopen vanaf de 22ste kalenderdag van de opgegeven sluitingsperiode. Als de getroffen vestiging normaal gezien minder dan 5 dagen per week open is, wordt de bijkomende sluitingspremie alleen toegekend voor de dagen waarop de vestiging in normale omstandigheden open zou zijn. In dat geval wordt de sluitingspremie dus niet toegekend voor alle dagen van de opgegeven sluitingsperiode.

De hinderpremie en sluitingspremie zijn vrijgesteld van zowel personenbelasting als vennootschapsbelasting.

Reglement

Europees wettelijk kader

18/12/2013 - Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun

Vlaams wettelijk kader

15/07/2016 - Decreet houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

12/05/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15/07/2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.