Kapmachtiging

Als de kap van bomen in een bos niet opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan, dan hebt u in vele gevallen een kapmachtiging nodig.

-Staat de boom in bosverband? Een kapmachtiging van ANB is noodzakelijk.

-Vormt de boom een dreigend gevaar? Dan kan je door het bekomen van een burgemeestersbesluit overgaan tot een snellere kapping. Het burgemeestersbesluit is aan te vragen bij de dienst Omgevingsvergunningen.

Voorwaarden

Voor kappingen die expliciet in een goedgekeurd beheerplan staan, moet geen kapmachtiging worden aangevraagd. Zulke kappingen mogen onmiddellijk uitgevoerd worden en zijn niet meldingsplichtig. Men moet wel rekening houden met de voorwaarden die gesteld zijn bij de goedkeuring van het beheerplan.

Voor alle andere kappingen in het kader van het bosbeheer en die niet leiden tot ontbossing, moet een kapmachtiging worden aangevraagd.

Kappingen om veiligheidsredenen of vanwege ziekte

Er moet geen kapmachtiging aangevraagd worden voor kappingen in een bos om veiligheidsredenen of vanwege ziekte (sanitaire redenen) zoals bv. bij schorskever, vorstschade, wortelrot.

 • Als direct moet worden overgegaan tot kapping om veiligheidsredenen, dan moet de kapping en de motivering ervan ten laatste 24 uur na het begin van de kapping wel schriftelijk worden medegedeeld aan ANB.
 • Als er dringend moet worden overgegaan tot kapping vanwege sanitaire redenen (= ziekte, bijv. schorskever, vorstschade, wortelrot, ...), dan moet de kapping en de motivering ervan minstens 14 dagen vóór het begin van de kapping worden meegedeeld aan ANB.
 • Bij kappingen om veiligheidsredenen of sanitaire kappingen moet de bosbeheerder binnen de 6 maanden na de kapping een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan met hetzelfde formulier als voor aanvraag van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kapping al uitgevoerd is en waarom.

Procedure

 • De kapmachtiging wordt aangevraagd met een aanvraagformulier (docx) bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
 • ANB beslist binnen de 60 dagen of de kapping toegestaan wordt en onder welke voorwaarden. Als ANB binnen die termijn geen beslissing genomen heeft, dan wordt de machtiging geacht te zijn verleend.
 • Bij het kappen van bomen in bossen zonder dat dat leidt tot ontbossing, is geen omgevingsvergunning voor het kappen van bomen vereist.
  ANB zorgt er ook voor dat de eventuele natuurvergunning geïntegreerd wordt in de kapmachtiging.
  Als het bos in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) ligt, dan is voor bepaalde werken ook een individuele ontheffing van de VEN-verboden nodig. ANB zal deze ontheffing in één besluit met de kapmachtiging verlenen. U moet hiervoor dus geen aparte aanvraag indienen.
 • Na ontvangst van de kapmachtiging heeft men 3 jaar de tijd om de kapping uit te voeren.

Reglement

Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 50 (voor openbare bossen) en artikel 81 (voor privé-bossen).