Klimaatactieplan

OP WEG NAAR EEN KLIMAATNEUTRALE EN KLIMAATBESTENDIGE GEMEENTE!

Al sinds 2014 werkt Lubbeek aan een lokaal klimaatbeleid. In december 2015 keurde de gemeenteraad haar eerste klimaatactieplan goed en ging ze van start met de uitvoering ervan.

In 2020 trad de gemeente toe tot het Burgemeestersconvenant 2030 waarvoor een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (Sustainable Energy and Climate Action Plan) opgesteld werd.

Het Klimaatactieplan (SECAP) geeft een overzicht van maatregelen en acties die de gemeente Lubbeek de komende jaren wil realiseren om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te bereiken.

De focus ligt op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

Het uitvoeren van een klimaatbeleid kan een gemeente niet alleen. Een stad of gemeente heeft zelf niet alle tools en hefbomen in handen om deze ambitieuze doelstellingen te halen. Binnen ons eigen beleid engageren wij ons alvast om zo ambitieus mogelijk in te zetten op het lokaal klimaatbeleid. We rekenen echter ook op bijkomend Vlaams (VEKP2 ), nationaal (NEKP3 ) en Europees beleid, evenals provinciaal beleid, om zo samen de reductie- en adaptatiedoelstellingen te verwezenlijken. Interbestuurlijke samenwerking en aanvullend en ondersteunend beleid op álle beleidsniveaus zijn immers noodzakelijke voorwaarden voor een succesvol klimaatbeleid

Lubbeek tekende eveneens in op de Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten. Via het verlenen van subsidies wil het klimaatpact steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete klimaatdoelstellingen. Het LEKP bouwt verder op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030.

Het volledige klimaatactieplan, met de ambities tegen 2030 en het wensbeeld tegen 2050, goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2023, is te consulteren via onderstaande link 'Klimaatactieplan - SECAP'.

Over de voortgang van de acties uit dit klimaatactieplan zal op regelmatige basis gecommuniceerd worden via de bestaande gemeentelijke communicatiekanalen.

De gemeenteraad en de gemeentelijke adviesraden ontvangen jaarlijks een rapportering.