Mantelzorgpremie

Iedere meerderjarige hulpbehoevende persoon die in de gemeente Lubbeek verblijft en een beroep doet op personen (mantelzorgers) die hem vrijwillig en onbezoldigd helpen kan een aanvraag indienen voor een mantelzorgtoelage.

Voor wie

De mantelzorgtoelage wordt toegekend aan burgerlijk meerderjarige hulpbehoevende personen die verblijven in een thuismilieu te Lubbeek en voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het reglement Mantelzorgtoelage.

 

Voorwaarden

De zorgbehoevende:

  • moet minstens 1 maand, voorafgaand aan de datum van de aanvraag, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Lubbeek en er effectief wonen;
  • moet hulpbehoevend zijn;
  • moet over minstens 1 geregistreerde mantelzorger beschikken;
  • geniet niet van de Mantelzorgtoelage van de Vlaamse Zorgverzekering.

De mantelzorger:

  • is geregistreerd als mantelzorger voor een zorgbehoevende persoon;
  • voert vrijwillig en onbezoldigd een aantal taken uit ten behoeve van de zorgbehoevende. 

 

Procedure

De aanvraag voor de mantelzorgtoelage wordt door de zorgbehoevende of in naam van de zorgbehoevende ingediend bij de sociale dienst van het OCMW Lubbeek op het daartoe voorziene aanvraagformulier.  De aanvrager dient het bewijs te leveren dat hij aan de gestelde voorwaarden voldoet.

 

Kostprijs

De financiële mantelzorgtoelage Lubbeek bedraagt 40 euro per maand en per zorgbehoevende persoon.  Bij meerdere zorgbehoevenden verblijvende op hetzelfde adres, bedraagt de financiële mantelzorgtoelage 20 euro per maand.

Er wordt een niet financiële mantelzorgtoelage voorzien voor elke geregistreerde mantelzorger

Uitzonderingen

De zorgbehoevende die reeds een tussenkomst heeft van de Vlaamse Zorgverzekering kan niet genieten van de mantelzorgtoelage van OCMW Lubbeek.