Gemeenteraad 30 maart 2021 in het kort

Gepubliceerd op dinsdag 30 maart 2021 23 u.
In afwachting van het volledige verslag van de gemeenteraad van 30 maart 2021, lees je hier enkele belangrijke beslissingen.

Vervangingen bij onze gemeenteraadsleden

Martine Adams (N-VA) is tijdelijk verhinderd als gemeente- en politieraadslid en wordt vervangen door Jolien Vissers in de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de commissies beleidsdomeinen en deontologische code. Pieter Verheyden vervangt Martine in de politieraad.
Werner Boullart (Groen) neemt na vele jaren als gemeenteraadslid ontslag en wordt vervangen door Rina Robben in de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, door Liesbeth Smeyers in de commissie beleidsdomeinen en door Sara Delanoeije in de commissie deontologische code.

Nieuw gemeentelijk reglement ‘verloren en gevonden voorwerpen’
De behandeling van verloren en gevonden voorwerpen vond tot nog toe plaats binnen een informeel kader. Zoals ook al bleek uit een ophefmakende PANO reportage eind vorig jaar, waaruit bleek dat 1 op 5 gevonden portefeuilles verloren gaat, kan en moet dit beter! Naar aanleiding van deze reportage staken de politie en de gemeente de koppen bijeen om een gemeentelijk reglement ‘verloren en gevonden voorwerpen’ op te stellen.

Het gemeentelijk reglement ‘verloren en gevonden voorwerpen’ stelt nu expliciet de bewaringstermijn, overdracht en eventuele verkoop of vernietiging van deze voorwerpen door de gemeente vast. Alle verloren of gevonden voorwerpen kunnen binnengebracht worden bij de lokale politie. Na zes maanden worden deze overgedragen aan het secretariaat van de gemeente. Na die eerste termijn zijn immers alle voorwerpen, ongeacht hun waarde, wettelijk eigendom van de gemeente. Eigenlijk mag de gemeente dan meteen overgaan tot verkoop of vernietiging maar men heeft ervoor gekozen deze voorwerpen nog eens zes maanden extra te bewaren. Als de eigenaar na een volledig jaar niet gekend blijkt, wordt pas de volgende stap gezet.

Leuk om te weten: in de toekomst wordt ingezet op een digitalisering van het register van deze voorwerpen. Het doel is om in de toekomst alle verloren en gevonden voorwerpen aan te bieden via het platform www.verlorenofgevonden.be. Zodra dit platform operationeel is, volgt er een update!

Vernieuwd reglement ‘Speelstraten’

Een speelstraat is een straat die gedurende bepaalde dagen en uren volledig wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, zodanig dat kinderen veilig en ongehinderd op straat kunnen spelen.

De 5 belangrijkste vernieuwingen in het Lubbeeks reglement:

  1. De aanvraag moet minstens 3 maanden voor de organisatie van de speelstraat op de gemeentelijke diensten toekomen.
  2. Iedereen die in de straat woont, ook al wordt die slechts voor een gedeelte afgesloten, dient bevraagd te worden. 75 % van de bewoners moet akkoord gaan.
  3. Ook bewoners wiens tuin aan de speelstraat grenst, kunnen een aanvraag indienen.
  4. De maximumperiode om een speelstraat te organiseren is 14 kalenderdagen per jaar, naast de schoolvakanties tellen ook de verlengde weekends mee.
  5. De gemeente zorgt voor de signalisatie voor het afsluiten van de speelstraat. Er worden geen hekken geleverd om privé eigendommen af te sluiten.

Aanpassing reglement ‘gemeentelijke lokalen’: aanpassing afvalbeleid, podiumgebruik en waarborgsysteem

Dit reglement wordt aangepast. Enkele belangrijke aanpassingen:

  1. Drankbekers - Door de nieuwe wetgeving mogen er geen wegwerpbekers en wegwerpmateriaal meer gebruikt worden in de gemeentelijke zalen (zaal Libbeke en zaal Santro). Ofwel kiest men voor glazen ofwel voor herbruikbare bekers. Dit geldt zowel voor evenementen georganiseerd door derden als voor evenementen georganiseerd door de gemeente zelf. De 9 jeugdverenigingen en jeugdclubs van Lubbeek hebben zelf al het initiatief genomen om via de OVAM subsidie (dekt 50 % van de aankoopprijs) elk 1000 bekers aan te kopen.

Een organisator kan ook beroep doen op de leverancier van de drank, om over zijn voorraad bekers te kunnen beschikken. Het is niet de intentie van de gemeente om zelf een voorraad herbruikbare bekers aan te schaffen.

  1. Afvalbeleid - De organisator neemt ofwel zelf alle afval mee ofwel betaalt hij 3% bovenop de huursom, om gebruik te kunnen maken van de gemeentelijke afvalcontainers.
  2. Podium - Bij de aanvraag om een zaal te huren, meldt de organisator of hij de bestaande podiumelementen zal gebruiken. Om veiligheidsredenen mogen de podiumelementen niet meer zelf verplaatst worden. Ook de podiumgordijnen lenen zich niet tot oneigenlijk gebruik.
  3. Waarborgsysteem - De waarborg wordt nog steeds cash betaald in het gemeentehuis. Na inspectie van de zaal na het evenement, wordt de waarborg teruggestort op de bankrekening van de organisator .

Installatie toegankelijkheidsliften voetbalkantines Lubbeek en Linden

Iedereen kent ze wel, de lege liftschachten op de voetbal in Linden en Lubbeek. Decennia geleden geïnstalleerd, maar nooit afgewerkt. Een smet op ons blazoen en vooral pijnlijk voor rolstoelgebruikers en minder mobiele sporters, toeschouwers en bezoekers. Hier komt eindelijk verandering in. De gemeenteraad besliste gisterenavond om twee liften aan te kopen. Geschatte totale kostprijs: 75.000 euro.