Overvloedige regenval juli 2021 beschouwd als ramp

De gemeente Lubbeek is opgenomen in de geografische uitgestrektheid van de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 14 juli tot en met 16 juli 2021. Hebt u schade geleden? U kunt een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.
In het Belgisch Staatsblad van 27 december 2021 is het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2021 verschenen waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 14 juli tot en met 16 juli 2021 als een ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend.
Dat betekent dat voor schade die werd geleden in onze gemeente naar aanleiding van de regenval van 14 juli tot 16 juli 2021, een aanvraag tot tegemoetkoming kan worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

Aanvragen tot tegemoetkoming

  • De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot tegemoetkoming is vastgelegd op 31 maart 2022.
  • De aanvragen worden door de schadelijders bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.
  • Indien een schadelijder verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via de website. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Meer info

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be