Proclaimer

Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de gemeente Lubbeek met de steun van Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden.
Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Het gemeentebestuur van Lubbeek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website.
Het gemeentebestuur is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Beheer van informatie

Het gemeentebestuur van Lubbeek levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is.
Het gemeentebestuur van Lubbeek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website.

Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert Het gemeentebestuur van Lubbeek zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Wij nodigen u dan ook uit om al uw opmerkingen door te geven aan gemeentebestuur van Lubbeek via communicatie@lubbeek.be.

De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het gemeentebestuur van Lubbeek aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

De publicatie van officiële teksten heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst heeft deze laatste steeds voorrang.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die u op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wenst u informatie (teksten, beelden,...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking wil stellen, dan dient u eerst een schriftelijke aanvraag te richten aan Het gemeentebestuur van Lubbeek.

Het gemeentebestuur van Lubbeek en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Links naar websites beheerd door derden

Het gemeentebestuur van Lubbeek plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer.

Het gemeentebestuur van Lubbeek geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

Een link naar een andere website betekent niet dat het gemeentebestuur van Lubbeek samenwerkingsverbanden heeft afgesloten of dat de gemeente de informatie op de website van derden goedkeurt.

Het gemeentebestuur van Lubbeek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het gemeentebestuur van Lubbeek zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Je mag steeds problemen met links melden aan de gemeente via communicatie@lubbeek.be.

Het gemeentebestuur van Lubbeek behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich o.a. toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer , doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
    Het gemeentebestuur van Lubbeek behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Contactgegevens

Gemeente Lubbeek
Gellenberg 16
3210 Lubbeek

tel. 016 47 97 00
info@lubbeek.be

Ondernemingsnummer: BE 0207.521.996

Contact

Secretariaat

Gellenberg 16
3210 Lubbeek
tel. 016 47 97 70
secretariaat@lubbeek.be

Algemeen directeur gemeente en OCMW Lubbeek

Gellenberg 16
3210 Lubbeek
tel. 016 47 97 72
algemeendirecteur@lubbeek.be