GECORO raad

Stel je kandidaat voor de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)!

Ben je lid van een milieu- of natuurvereniging, vertegenwoordiger van een vereniging van werkgevers of zelfstandigen, vertegenwoordiger van een vereniging van handelaars of landbouwers of ben je deskundige op vlak van stedenbouw, dan kan je lid worden van de GECORO-raad.

Schrijf je hier in

Wat is GECORO?
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening adviseert het College of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen. De voornaamste taken van de gecoro liggen op het vlak van planning: zo wordt de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de gecoro advies. Tot slot kan de gecoro op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening
  
Goedkeuring
De gemeenteraad heeft in zitting van 24/04/2013 de leden voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (gecoro) aangesteld.
Bij besluit van 30/05/2013 van de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant werd voormelde raadsbeslissing goedgekeurd.