Sociaal-pedagogische premie

Ouders of opvoeders die hun gewone verblijfplaats in de gemeente Lubbeek hebben en die de verzorging of de opvoeding op zich nemen van een mindervalide kind (meer dan 66 % invaliditeit) wordt een toelage toegekend voor de bijzondere zorgen welke dergelijke kinderen vereisen.

Voor wie

Kinderen waarvoor een verhoogde of verlengde (vanaf 21 jaar) kinderbijslag wordt uitbetaald komen hiervoor in aanmerking.

Voorwaarden

  • De aanvrager en het kind/persoon met een handicap dienen op 1 januari van het jaar van de aanvraag op hetzelfde adres ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.
  • Er moet een verhoogde of verlengde (vanaf 21 jaar) kinderbijslag worden uitbetaald voor het betrokken kind.
  • De aanvrager is geen professionele opvoeder.

Procedure

De aanvraag om deze toelage dient jaarlijks verricht te worden op het daartoe bestemde aanvraagformulier samen met het bewijs van verhoogde of verlengde kinderbijslag.

Op het aanvraagformulier dient vermeld of het kind al dan niet een school bezoekt.

Iedere aanvraag is slechts geldig voor het jaar waarin de aanvraag gebeurt.

Kostprijs

De toelage is als volgt vastgesteld:

  • 250 euro per kind en per jaar indien het bedoelde kind geen school kan bezoeken en het hele jaar door thuis verzorgd en opgevoed wordt;
  • 200 euro per kind en per jaar indien het bedoelde kind een externaat bezoekt;
  • 100 euro per kind en per jaar indien het bedoelde kind geplaatst is in een gespecialiseerd internaat en gedurende de weekends en de verlofperiode thuis verzorgd wordt.

Uitzonderingen

Volgende personen worden uitgesloten:

  • professionele opvoeder
  • echtgeno(o)t(e)/partner
  • nakomelingen van de persoon met een handicap.

Wat meebrengen?

- Aanvraagformulier

- Bewijs van verhoogde of verlengde kinderbijslag