Sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijs. Die wordt de 'sociale maximumprijs' of het 'sociaal tarief' genoemd.

Het sociaal tarief

 • wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of bepaalde tegemoetkomingen krijgen
 • is bij alle energieleveranciers in heel België hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.

Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een 'beschermde klant' of 'beschermde afnemer', die ook recht heeft op andere voordelen, (extra hoge) premies en kortingen.

Voorwaarden

Om het sociaal tarief te krijgen, moet u (of iemand op uw domicilieadres) een bepaalde uitkering of bepaalde tegemoetkoming krijgen van

 • het OCMW (categorie 1)
  • leefloon
  • financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
  • maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat
  • voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of voorschot op een tegemoetkoming voor gehandicapten
 • de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap (categorie 2):
  • tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%
  • inkomensvervangende tegemoetkoming
  • integratietegemoetkoming
  • tegemoetkoming voor hulp van derden
  • bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%
 • de zorkgas (categorie 2)
 • de Federale Pensioendienst (categorie 3):
  • inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • tegemoetkoming als persoon met een handicap
  • op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
  • tegemoetkoming voor hulp van derden.
 • Als u huurder bent van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij met gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas (categorie 4), hebt u recht op het sociaal tarief op aardgas .

De informatie over het sociaal tarief vindt u ook in de folder 'Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas' (pdf). U kunt ook bellen naar de Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie op het gratis nummer 0800 120 33.

Procedure

Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend voor categorie 1, 2 en 3. U moet dus geen attest opsturen naar uw leverancier.

Als huurder van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (categorie 4) krijgt u het sociaal tarief voor aardgasverwarming niet automatisch. Wend u tot de eigenaar of beheerder van het appartementsgebouw om na te gaan of u het sociaal tarief voor aardgas betaalt of niet. De beheerder van het gebouw moet de nodige stappen ondernemen voor het verkrijgen van het sociaal tarief.

Het sociaal tarief wordt nooit retroactief toegekend. De FOD Economie kent het toe vanaf de eerste dag van het kwartaal waarbinnen u door het verkrijgen van een tegemoetkoming in categorie 1, 2 of 3 valt.

Kostprijs

Voor aardgas bestaat er één sociaal tarief.
Voor elektriciteit bestaan er drie soorten tarieven:

 • enkelvoudig sociaal tarief (dagteller)
 • tweevoudig sociaal tarief (dag- en nachtteller)
 • sociaal tarief exclusief nacht (alleen nachtteller).

Twee keer per jaar bepaalt en publiceert de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit. De tarieven worden elk jaar aangepast op 1 februari en op 1 augustus.

Uitzonderingen

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres)
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • professionele klanten
 • occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen.