Speelstraten

De gemeente Lubbeek maakt de inrichting van speelstraten op haar grondgebied mogelijk. 

Een speelstraat is een straat die tijdens bepaalde dagen tijdelijk autoluw gemaakt wordt, zodoende dat er in eerste instantie extra speelruimte voor kinderen en jongeren ontstaat.

Andere bewoners van de straat zijn uiteraard meer dan welkom om bijkomende initiatieven te ondernemen. Gezellig samen-zijn met de buurt, het serveren van een hapje en een tapje, de organisatie van een petanquewedstrijd, ... . Of, liever de organisatie van een heus buurtfeest!

Een speelstraat is zoveel meer dan enkel spelen.    

De aanvraag tot de inrichting van een speelstraat gebeurt door de speelstraatverantwoordelijke. Dit zijn de peters en/of meters van de speelstraat. Zij zijn de initiatiefnemers van het project. Zij engageren zich op vrijwillige basis voor de organisatie van de speelstraat. Deze personen zijn de communicatiekanalen, zowel naar als tussen de gemeentelijke instanties en de overige bewoners van de straat.   

Procedure

1. Aanvraag

Bewoners vragen de inrichting van een speelstraat aan via het online aanvraagformulier op de website van de gemeente Lubbeek. Dit aanvraagformulier omvat tevens een schriftelijke verklaring van minimum drie personen dat zij de taak van peter of meter op zich nemen. Minstens twee van de drie speelstraatverantwoordelijken wonen op een ander adres. 

Het indienen van de aanvraag gaat gepaard met de indiening van een bewonersenquête.

De aanvraag en de bewonersenquête  voor de inrichting van een speelstraat moeten het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lubbeek minstens drie maanden voor de organisatie ervan bereiken.

2. Bewonersenquête

De aanvraag dient aangevuld te worden met een schriftelijke akkoordverklaring van de bewoners. 

3. Onderzoek

- De lokale politie onderzoekt alle aanvragen en geeft een verkeerstechnisch advies.

- Na dit advies bepaalt de gemeentelijke dienst of aan de andere opgelegde organisatorische voorwaarden voldaan is.

- Het aanvraagdossier, gepaard gaande met de nodige interne documenten, wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen dat op basis van de resultaten van het onderzoek bepaald of de aanvraag al dan niet goedgekeurd wordt.

- De aanvragers die (niet) voldoen aan de voorwaarden worden hiervan schriftelijk (of via e-mail) op de hoogte gebracht.

4. Afspraken

De speelstraatverantwoordelijken verklaren zich, na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen, akkoord om de in dit reglement opgelegde regels op te nemen en laten na te leven door de bewoners van de als speelstraat ingerichte straat.

 

Reglement

Alle overige belangrijke info, zoals bijvoorbeeld:

  • welke bestuurders mogen nog in of uit de speelstraat;
  • voor welke periodes kan er een speelstraat aangevraagd worden;
  • welke zijn de voorwaarden om een speelstraat te mogen inrichten;
  • aan welke regels dienen gebruikers en aanvragers zich te houden;
  • wat is de concrete procedure om een speelstraat een te vragen;
  • wat als ik maar een gedeelte van de straat als speelstraat wil inrichten;
  • wie is aansprakelijk bij eventuele problemen;
  • en nog enkele zaken meer.

zijn terug te vinden in het gemeentelijk reglement speelstraten, terug te vinden op deze pagina.