Subsidie voor aanleg en beheer kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

U kunt de subsidie aanvragen als u hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert. Ook voor natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. het aanleggen en onderhouden van poelen en veedrinkputten) kunt u een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijk gebied nl.: in agrarisch gebied, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, in natuurgebied, in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat, in parkgebied, in bosgebied, in buffergebied of in groengebied.

U houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de kleine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement. 

Procedure

Elke aanvraag gebeurt ten laatste op 15 oktober van het jaar waarvoor de aanvraag geldt.

De aanvraag gebeurt in 2 stappen. Een eerste aanmelding is er voor de aanvang van de werken (deel 1 van het aanvraagformulier). Een tweede aanmelding gebeurt er nadat de werken uitgevoerd zijn. (deel 2 van het aanvraagformulier)

De gemeente beantwoordt schriftelijk alle aanvragen.

De aanvraag gebeurt telkens op het daarvoor voorziene formulier en is vergezeld van een kadastraal plan met aanduiding van de plaats van aanplanting/aanleg/onderhoud (te verkrijgen op de gemeente) en een eigendoms - of pachtrecht op woord van eer. 

De gemeente onderzoekt de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag alvorens het dossier ter controle door te sturen naar de vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland. Indien nodig komt de bevoegde ambtenaar, op vraag ter plaatse om deze formaliteiten te bespreken. De gemeente, in se het schepencollege, beslist na advies van het RLNH vzw.

Ingeval van aanplant of aanleg meldt de aanvrager binnen de maand na uitvoering schriftelijk aan de gemeente dat voldaan is aan de genoemde voorwaarden met deel 2 van het aanvraagformulier.

Ingeval van onderhoud meldt de aanvrager binnen de maand na uitvoering schriftelijk aan de gemeente dat voldaan is aan de genoemde voorwaarden met deel 2 van het aanvraagformulier vergezeld van een eigendoms - of pachtrecht op woord van eer. 

De uitbetaling zal plaatsvinden na de controle van de vzw RLNH en na goedkeuring van de gemeente.

 

Kostprijs

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement u aanlegt of beheert.