Subsidie voor aanleg en beheer kleine landschapselementen

Kleine Landschapselementen of kortweg KLE zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur-en landschapswaarde in de gemeente. Een poel, haag of houtkant. Ook hoogstamboomgaarden of bomenrijen zijn kleine landschapselementen.

Allemaal hadden ze in de landbouw belangrijke economische functies. Zo was een poel een veedrinkplaats. Een houtkant of knotboom zorgde voor geriefhout. Een haag voor een natuurlijke veekering.

De economische functie is vaak verdwenen. Maar KLE zijn nog altijd belangrijk. In de eerste plaats voor de natuur: voor dieren en planten zijn het stapstenen tussen grotere gebieden natuur. Bovendien zijn ze esthetisch van belang. Zo nodigt een gevarieerd landschap ons makkelijker uit tot wandelen en fietsen.

Typische landschapselementen van hier zijn de holle wegen, de elzenhoutkanten en de knoteiken. Holle wegen en elzenhoutkanten vooral in het zuiden. Knoteiken in de Demervallei. Al kom je ze ook meer naar het zuiden tegen.

Subsidie / Premie

Om deze KLE te bewaren, lopen er in het Regionaal Landschap Noord-Hageland projecten zoals het Plan Holle Weg, het Knoteiken-project en het Poelenplan. Ook kan je in de meeste van onze gemeentes subsidies aanvragen als je er één plant, aanlegt of onderhoudt.

Voorwaarden

U bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijk gebied nl.: in agrarisch gebied, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, in natuurgebied, in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat, in parkgebied, in bosgebied, in buffergebied of in groengebied.

U houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de keine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement. 

Procedure

Elke aanvraag gebeurt ten laatste op 15 oktober van het jaar waarvoor de aanvraag geldt.

U vindt hier het Subsidiereglement en de aanvraagformulieren KLE 

De aanvraag gebeurt in 2 stappen. Een eerste aanmelding is er voor de aanvang van de werken (deel 1 van het aanvraagformulier). Een tweede aanmelding gebeurt er nadat de werken uitgevoerd zijn. (deel 2 van het aanvraagformulier)

De gemeente beantwoordt schriftelijk alle aanvragen.

De aanvraag gebeurt telkens op het daarvoor voorziene formulier en is vergezeld van een kadastraal plan met aanduiding van de plaats van aanplanting/aanleg/onderhoud (te verkrijgen op de gemeente) en een eigendoms - of pachtrecht op woord van eer. 

De gemeente onderzoekt de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag alvorens het dossier ter controle door te sturen naar de vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland. Indien nodig komt de bevoegde ambtenaar, op vraag ter plaatse om deze formaliteiten te bespreken. De gemeente, in se het schepencollege, beslist na advies van het RLNH vzw.

Ingeval van aanplant of aanleg meldt de aanvrager binnen de maand na uitvoering schriftelijk aan de gemeente dat voldaan is aan de genoemde voorwaarden met deel 2 van het aanvraagformulier.

Ingeval van onderhoud meldt de aanvrager binnen de maand na uitvoering schriftelijk aan de gemeente dat voldaan is aan de genoemde voorwaarden met deel 2 van het aanvraagformulier vergezeld van een eigendoms - of pachtrecht op woord van eer. 

De uitbetaling zal plaatsvinden na de controle van de vzw RLNH en na goedkeuring van de gemeente.

 

Kostprijs

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement u aanlegt of beheert.