Subsidies ontwikkelingssamenwerking

Lokale verenigingen en scholen die rond internationale samenwerking, mensenrechten en/of Noord-Zuidproblematiek werken, kunnen een subsidie aanvragen.

De gemeente voorziet jaarlijks een budget voor ontwikkelingssamenwerking. De subsidies aan de diverse programma's van NGO's en 4de-pijlerorganisaties op basis van hun werking in Lubbeek maken daarvan het grootste deel uit.

De gemeente wil niet enkel ontwikkelingsprojecten in andere landen ondersteunen, maar wil ook de Lubbekenaars warm maken voor internationale solidariteit binnen haar eigen gemeente.

Er zijn drie soorten subsidies:

 1. Voor projecten in het Noorden;
 2. Voor projecten in het Zuiden;
 3. Sponsoring aan inwoners van Lubbeek voor een activiteit op vlak van internationale samenwerking.

Voor wie

De drie subsidievormen hebben elk een specifieke doelgroep. Belangrijk is telkens een Lubbeekse verankering.

 1. Voor projecten in het Noorden
  Lubbeekse organisaties die lid zijn van de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS), of particulieren actief op vlak van internationale samenwerking, of niet-gemeentelijke Lubbeekse scholen.
 2. Voor projecten in het Zuiden:
  Naast de ondersteuning van lokale activiteiten voorziet Lubbeek in een ruim budget voor programma‘s in het Zuiden. Omwille van de binding met Lubbeek vragen we wel dat de aanvraag daarvoor - ook deze voor grote NGO‘s - gedragen wordt door Lubbekenaars of Lubbeekse verenigingen. Op de website van de GRIS staat een overzicht van de projecten in het Zuiden die een subsidie ontvingen van lokaal bestuur Lubbeek: https://www.grislubbeek.be/. 
 3. Sponsoring:
  Sinds1 januari 2015 ondersteunt de gemeente Lubbeek ook inwoners die een persoonlijke inspanning leveren ten voordele van internationale samenwerking ondersteunen.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 • Het toepasselijke aanvraagformulier moet gebruikt worden.
 • De aanvraag is volledig en u behoort als aanvrager tot de doelgroep.

Voor projecten in het Noorden:

 • De activiteit leidt tot een beter inzicht in internationale - en ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, vredesthema’s, eerlijke handel, mondiale vorming, globalisering, internationale migraties en vluchtelingenproblematiek;
 • U moet de aanvraag indienen in het jaar waarin de activiteit plaatsvindt;
 • Per project kan er slechts één aanvraag tot subsidie gebeuren.

Voor projecten in het Zuiden:

 • De projecten moeten gericht zijn op de totale ontwikkeling van de bevolking van het Zuiden, aandacht hebben voor structurele oorzaken en noden, en de zelfredzaamheid, emancipatie en participatie verhogen;
 • U moet de aanvraag indienen voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het project of de activiteit waarvoor u subsidies vraagt;
 • Elke aanvraag is vergezeld van een volledig financieel plan van het project of het initiatief;
 • Per project kan er slechts één aanvraag tot subsidie gebeuren.

Voor sponsoring:

 • De activiteit leidt tot een beter inzicht in internationale en ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, vredesthema’s, eerlijke handel, mondiale vorming, globalisering, internationale migraties en vluchtelingenproblematiek;
 • U moet de aanvraag indienen in het jaar waarin de activiteit plaatsvindt.

Alle voorwaarden zijn ook telkens vermeld op het aanvraagformulier.

Procedure

Voor elk van de drie subsidievormen moet u een aanvraagformulier (zie hierna) indienen bij de dienst Internationale samenwerking van de gemeente, met een kopie van de aanvraag aan de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS) zodat zij het college van burgemeester en schepenen hierin kunnen adviseren.

Wanneer voldaan is aan de voorwaarden en bij positief advies van de GRIS, wordt de aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college heeft de finale beslissing om de subsidie toe te kennen, eventueel mits bepaalde voorwaarden.

Nadat de nodige bewijsstukken zijn voorgelegd, zal de gemeente de subsidie daadwerkelijk uitkeren aan de aanvrager of de betrokken organisatie.

Kostprijs

Voor elk van de drie subsidievormen voorziet de gemeente jaarlijks een bepaald budget. Bij de toekenning van de subsidies wordt telkens rekening gehouden met een billijke verdeling van deze budgetten over de aanvragen heen. Wanneer het budget op is, zal er geen subsidie meer toegekend worden voor dat jaar.

Voor projecten in het Zuiden geldt dat de aanvragen in één keer worden beoordeeld en verwerkt. Het totale budget wordt dan verdeeld over de goedgekeurde aanvragen. De subsidies worden dus pas effectief toegekend in het werkingsjaar volgend op de formele erkenning van het project of het initiatief.

Uitzonderingen

Noord-activiteiten die louter van commerciële, consumptieve of fondsenwervende aard zijn, komen niet in aanmerking voor subsidies.