Trage wegen

Trage Wegen actieplan in Lubbeek

Trage wegen zijn paden of wegen (veldwegen, kerkwegels, doorsteekjes, holle wegen …) die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze zijn een alternatieve verbinding om je naar school, winkel, dorpskern, werk te verplaatsen en zijn gebruikswegen voor landbouwers. Ook voor wandel- en fietsliefhebbers zijn trage wegen belangrijk, want ze zijn voor hen ideaal om hun sport te beoefenen. Bovendien is een verplaatsing te voet of met de fiets een gezond en milieuvriendelijk alternatief voor de auto. Veel van deze trage wegen zijn in de loop der jaren overgroeid geraakt, zijn opgegaan in een tuin, akker of verkaveling, of worden doorkruist door een drukke weg.

De gemeente wil het trage wegennetwerk herbekijken en de komende jaren sommige trage wegen (nieuw) leven inblazen, het trage wegen-netwerk mogelijk uitbreiden en alleszins de actuele toestand in overeenstemming brengen met de officiële.

De gemeente Lubbeek heeft hiervoor een participatietraject opgestart en heeft verschillende particpatieavonden georganiseerd. De uiteindelijke doelstelling van dit participatietraject is om in 2018 tot een beleids- en onderhoudsplan trage wegen voor Lubbeek te komen. Op basis van concrete criteria zal bepaald worden welke wegen uit de Atlas der Buurtwegen de komende jaren prioritair opnieuw in gebruik genomen worden (met als tijdshorizon 2030).

Een eerste stap in de totstandkoming van het trage wegen actieplan was een vergadering met de kerngroep (gemeentelijke deskundigen) gevolgd door een vergadering met de projectgroep (belanghebbenden) Deze twee vergaderingen werden gevolgd door een eerste participatieavond op 13 maart 2017 (vergadering met inwoners voor het bepalen van noden en behoeften).

Na de eerste participatieavond volgde een tweede vergadering met de stakeholders en uit de resultaten van deze kerngroepvergaderingen, de projectgroepvergaderingen en de eerste participatieavond volgde de kompasnota.

De kompasnota vindt u in bijlage.

Nadien volgde de totstandkoming van het puntensysteem.

Tijdens de tweede participatievergadering op 24 april 2017 werden door de inwoners de wenslijnen en wensgebieden die opgelijst werden tijdens de eerste participatie avond verder aangevuld en dit resulteerde in 128 wenslijnen.

Er werd een categorisering van wenslijnen bepaald:

Toelichting methodiek wenslijnen vindt u in bijlage.

In het definitieve trage wegen actieplan worden er 3 hoofdcategorieën van trage wegen afgebakend:

  • zeer prioritair (categorie 1 = wegsegmenten waarvan de uit te voeren actie gepland is voor 2025).
  • medium prioritair (categorie 2= wegsegmenten waarvan de uit te voeren actie gepland is tussen 2025 en 2030).
  • laag prioritair (categorie 3 = wegsegmenten waarvan de uit te voeren actie gepland na 2030).

De drie categorieën werden weergegeven op drie afzonderlijke kaarten. Deze kaarten vindt u in bijlage.

Het trage wegen actieplan werd tijdens de laatste participatieavond op 6 november 2018 aan de inwoners voorgesteld.

Het definitieve actieplan zal de leidraad vormen om op korte, middenlange en lange termijn het trage wegenbeleid tot uitvoering te brengen. Samen werken we zo aan een gezonde en veilige gemeente.