vertrouwelijke melding

Klokkenluiders zijn personen die in een werkcontext informatie over inbreuken in de werking van het lokaal bestuur krijgen en die inbreuken melden. Via de klokkenluidersregeling kan je hierover een vertrouwelijke melding maken.

Een klokkenluidersmelding kan gaan over alle inbreuken op wetgeving en regelgeving die in Vlaanderen van toepassing zijn (corruptie, fraude, …)

Procedure

Wie kan een melding doen:

Alle personeelsleden van de gemeente of het OCMW van Lubbeek kunnen een melding doen via het interne meldkanaal waarvan de informatie terug te vinden is op het intranet van de organisatie.

Alle externen die een werkrelatie hebben met de gemeente of het OCMW van Lubbeek kunnen een melding die via het externe meldkanaal Audit Vlaanderen.

Burgers die geen werkrelatie hebben met de gemeente of het OCMW kunnen géén vertrouwelijke meldingen doen. Klachten over de werking van de diensten van het lokaal bestuur kunnen ingediend via de klachtenprocedure. Klachten met betrekking tot de deontologische code voor mandatarissen vallen onder de bevoegdheid van de deontologische commissie.

 

Bescherming:

Als klokkenluider ben je door de regelgeving beschermd tegen eventuele sancties. Je mag niet gestraft worden of nadelen ondervinden van het feit dat je een inbreuk gemeld hebt.

De klokkenluider kan ervoor kiezen om de melding al dan niet anoniem te doen. Ook als de melder de identiteit bekend maakt is deze beschermd.

Meer over de bescherming kan klokkenluiders kan je nalezen in artikel III.60/12, §1 van het Bestuursdecreet.

Volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

  • Je kan deze regeling niet gebruiken om een lopende procedure tegen te houden.
  • Als je bewust onjuiste informatie meldt of openbaar maakt, krijg je geen bescherming en zijn er wel straffen mogelijk. Je moet dus gegronde redenen hebben om te geloven dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist is.