Vlaamse aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken.

Opgelet: de aanpassingspremie is vernieuwd sinds 1 juni 2019. De doelgroepen en de procedure blijven onveranderd, maar de voorwaarden zijn gewijzigd.

Voorwaarden

U kunt de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

 • U wordt beschouwd als bewoner als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor 3 jaar of langer.
  • Opgelet: als de 65-plusser inwoont bij een bloedverwant of aanverwant tot de tweede graad, dan moet de eigenaar van de woning (zakelijk recht) de aanvraag indienen. Het inkomen waarmee rekening wordt gehouden is altijd dat van de inwonende bejaarde voor wie de premie wordt aangevraagd en dat van de eventuele samenwonende partner.
 • U wordt beschouwd als verhuurder als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) voor minstens 9 jaar.

Om een aanpassingspremie te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. uw leeftijd, uw inkomen, uw woning en de facturen:

Leeftijd

Uzelf als aanvrager, uw partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.

Opgelet: Sinds 1 juni 2019 moet de bewoner-aanvrager en de inwonende oudere bloedverwant of aanverwant zijn tot de tweede graad (geen oom, tante, nicht of neef).

Inkomen

Het inkomen van de bejaarde voor wie de aanpassingen worden uitgevoerd (en de persoon waarmee die samenwoont of gehuwd is) mag niet meer bedragen dan:

 • 31.550 euro voor 1 aanvrager zonder persoon ten laste
 • 44.160 euro voor 1 aanvrager met 1 persoon ten laste, te verhogen met 3.540 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 44.160 euro voor 2 aanvragers, te verhogen met 3.540 euro per bijkomende persoon ten laste.

Het inkomen van de aanvrager-verhuurder (die zijn woning verhuurt aan een SVK) mag niet meer bedragen dan 63.090 euro.

Opgelet: vanaf 1 juni 2019 bestaat het inkomen uit de som van:

 • gezamenlijk belastbaar inkomen
 • afzonderlijk belastbaar inkomen
 • leefloon
 • inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt)
 • beroepsinkomen uit het buitenland of verkregen bij een Europese of internationale instelling.

Wonen-Vlaanderen zal kijken naar het laatst gekende aanslagbiljet tot maximaal 3 jaar geleden (in de praktijk meestal het inkomen van 2 jaar voor de aanvraag, maar mogelijk ook inkomen van 1 jaar of 3 jaar voor de aanvraagdatum).

Woning

De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager en in het Vlaamse Gewest liggen.

Opgelet: Sinds 1 juni 2019 geldt er ook een eigendomsvoorwaarde. De 65-plusser mag op de datum van aanvraag geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, tenzij het een ongeschikte woning was die door de 65-plusser bewoond werd.

Facturen

De facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar op de aanvraagdatum en de voorgelegde facturen moeten in totaal minstens 1.200 euro (inclusief btw) bedragen.

De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

Aantal aanvragen

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kunt u als persoon en per woning in totaal maximaal 3 keer een aanpassingspremie en/of verbeteringspremie aanvragen. U moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een andere categorie van werken.

Let op:

 • De aanpassingspremie heeft maar 2 categorieën. Dus u kunt maar 2 keer een aanpassingspremie aanvragen in 10 jaar.
 • Tot en met 31 mei 2019 kon u nog een verbeteringspremie aanvragen voor een andere categorie van werken (max. 3 premies in totaal). Die verbeteringspremie is stopgezet op 1 juni 2019.

De aanvragen mogen elkaar overlappen. U moet niet wachten tot u bevestiging hebt gekregen van uw eerste aanvraag om een tweede aanvraag in te dienen.

Procedure

U kunt de aanpassingspremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken.

U kunt de aanpassingspremie aanvragen

 • met een digitaal aanvraagformulier dat u na het invullen afdrukt en opstuurt.
 • met een aanvraagformulier op papier dat u kunt aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.

Voeg een kopie van alle facturen en de nodige attesten bij uw aanvraag.

U stuurt de aanvraag op naar het adres dat op het formulier vermeld staat:

 • U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding.
 • Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
 • De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen. Na de beslissingstermijn voor Wonen-Vlaanderen, of na weigering van uw aanvraag, hebt u 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

Kostprijs

De aanpassingspremie bedraagt per categorie steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental). De premie per categorie is nooit hoger 1.250 euro.

Reglement

Besluit Vlaamse Regering 18 december 1992: instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Ministerieel Besluit 27 september 2007: uitvoering besluit Vlaamse Regering 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.