Vogelgriep

Preventie in verband met vogelgriep

Het vogelgriepvirus is waarschijnlijk een constante geworden in de wilde vogelpopulatie in Europa.

Het verwijderen van vogelkadavers is belangrijk om de virale lading in de natuur te verkleinen voor vogels en andere dieren. (Er werden ook al wilde zoogdieren besmet door het eten van zieke en dode vogels). Het is ook belangrijk om huisdieren op een afstand te houden.

Gezien deze nieuwe epidemiologische situatie gelden nieuwe maatregelen:

Vogelkadavers moeten gemeld worden aan het FAVV. Het FAVV beslist of er kadavers moeten ingezameld worden voor onderzoek. Vogelkadavers die niet worden ingezameld voor onderzoek, moeten door de grondeigenaar- of –beheerder verwijderd worden.

Procedure

Dode vogels dienen gemeld te worden aan de (gratis) influenzalijn van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op 0800/99777.

Het FAVV beslist of de kadavers moeten ingezameld worden voor onderzoek afhankelijk van de locatie, de soort en het tijdstip.

Is onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) enkele kadavers ophaalt voor analyse. De grondeigenaar of –beheerder verwijdert de resterende kadavers.

Als het FAVV beslist dat er geen analyse nodig is, moet de grondeigenaar of –beheerder alle kadavers verwijderen.

Reglement

Het verwijderen van door vogelgriep besmette vogelkadavers valt onder de bepaling van Artikel 35, §2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet.