Wettiging handtekening

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

U kunt uw handtekening laten wettigen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar u woont.

Wat ontvang je bij een wettiging? Een datumstempel, een gemeentezegel en de handtekening van de bevoegde ambtenaar op het document

Voor wie

Voor elke inwoner van de gemeente

Voorwaarden

  • de persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet zijn woonplaats hebben in de gemeente
  • het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken
  • de formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).
  • enkel mogelijk onder een tekst die verstaanbaar is
  • bij twijfel over de authenticiteit van de handtekening kan de loketmedewerker de wettiging van de handtekening weigeren en eisen dat het document in zijn/haar aanwezigheid wordt ondertekend. 

Procedure

De burgemeester van de gemeente of zijn gemachtigde gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

Er is geen wachttijd, dit wordt onmiddellijk aan het loket afgehandeld

Kostprijs

Gratis.

Uitzonderingen

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden door de Minister van Buitenlandse Zaken.

Een handtekening op een document dat bestemd is voor het buitenland, moet worden gewettigd door de burgemeester of gemachtigde schepen (kopie EIK bijvoegen)

Wat meebrengen?

  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • uw identiteitskaart

Laat u de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet u de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.