BuurtInformatieNetwerk

De gemeente Lubbeek en de lokale politiezone Lubbeek werken aan de oprichting van een BuurtInformatieNetwerk, afgekort BIN. Momenteel zijn er 2 buurtinformatienetwerken actief, nl. BIN Hoog Linden en BiN2Linden. Later zal er samen met andere buurtbewoners de BIN-werking verder uitgebouwd worden in andere gebieden van de gemeente Lubbeek.

Veiligheid en zich veilig voelen

Dit zijn twee begrippen die, terecht, een maatschappelijke topprioriteit vormen. Iedereen kan meewerken om dit te bereiken in zijn eigen woon- en/of werkomgeving door het oprichten van of te participeren in een BIN (BuurtInformatieNetwerk).

Wat is een BuurtInformatieNetwerk (BIN)?

Een gestructureerde samenwerking tussen burgers - zelfstandigen - bedrijven, de lokale politie en de bestuurlijke overheid en steunt op drie pijlers :

 • participatie
  De leden participeren mee in de veiligheid binnen de eigen woon- of werkomgeving.
 • communicatie
  Er wordt wederzijdse informatie uitgewisseld via een vooraf vastgelegd communicatieplan.
 • preventie
  Voorkomen van criminaliteit en overlast door in te spelen op een integrale benadering van preventie.

Bevorderen van de sociale samenhang ...

 • In woonwijken, buurten of gemeenten waar een BIN werd opgericht groeit een grotere solidariteit en verhoogt het samenhorigheidsgevoel.
  Buurtbewoners en/of zelfstandigen verklaren zich goed en veilig te voelen.
  Er is overleg en communicatie opgetreden tussen buren, en met de politie en overheid.
  Het samenleven rond het aspect veiligheid en zelfredzamer worden, zijn zaken die realiteit beginnen te worden.
 • Buren en/ of zelfstandigen voelen zich goed met de extra samenwerking met de medebuur en/ of medezelfstandige, politie en overheid.
  Men beschouwt dit als goed buurtschap.
 • Individualisme en egocentrisch gedrag worden omgebogen in de richting van goede burgerzin en sociaal engagement.

werkt motiverend

 • 7 dagen op 7, 24 uur op 24
 • Iedereen kan hieraan meewerken zonder enig risico.
 • Is gebaseerd op wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de BIN-leden en de politie.
 • Het BIN wakkert de preventiegedachte aan en wil het veiligheidsgevoel herstellen.
 • Het uiteindelijke doel is meer solidariteit en minder criminaliteit en overlast.

Werking BuurtInformatieNetwerk

 • Contacteer de politie wanneer je iets abnormaals opmerkt of er is iets gebeurd.
 • De politie beslist of het BIN wordt opgestart. Je wordt gealarmeerd via een vooraf bepaald communicatiemiddel.
 • Het BIN wordt ook gebruikt voor de verspreiding van niet-dringende berichtgeving, zoals preventieberichten en feedbackberichten. Dit gebeurt eveneens via een vooraf afgesproken communicatiemiddel.

Bijkomende informatie

 • Voor meer informatie over de BIN-werking kan je steeds terecht op de website van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken www.besafe.be of van het BIN Kenniscentrum www.kce-bin-plp.be
 • Je kan ook steeds terecht bij onze gemeente of de lokale politie.