Kerkfabriek

De kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en is belast met de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken.

Ze is ook belast met het onderhoud en de bewaring van het kerkgebouw van de parochie en met het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie (decreten van 7 mei 2004 en 6 juli 2012).

De kerkfabriek wordt bestuurd door de kerkraad, die bestaat uit vijf verkozen leden en een door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie. Deze zes kerkraadsleden kiezen onder elkaar een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Om de drie jaar wordt de kerkraad gedeeltelijk vernieuwd via verkiezingen.

De kerkraad stelt de meerjarenplannen, de budgetten en de jaarrekeningen vast. Deze worden voogelegd aan het Centraal Kerkbestuur, de gemeenteraad, het bisdom en de provinciegouverneur. Als een kerkfabriek onvoldoende inkomsten heeft in het exploitatiebudget (dus zonder de investeringen), dan betaalt de gemeente aan deze kerkfabriek een exploitatietoelage uit om dit budget in evenwicht te brengen. De gemeente draagt ook bij in de investeringen in de gebouwen van de eredienst (investeringsbudget).

Elke parochie heeft een kerkfabriek. Lubbeek beschikt over 5 kerkfabrieken: St. Bernardus Lubbeek, St. Martinus Lubbeek, St. Jan Baptist Binkom, St. Kwinten Linden en St. Pieter Pellenberg.

Het centraal kerkbestuur is in de eerste plaats een overlegorgaan: enerzijds voor het overleg tussen de verschillende kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente, anderzijds voor overleg met het gemeentebestuur. Zo heeft het centraal kerkbestuur een coördinerende functie bij het indienen van een meerjarenplan, van het budget, van de budgetwijzigingen en van  de jaarrekeningen. Verder verleent het administratieve en technische ondersteuning bij de werking van de kerkfabrieken, en treedt het op bij het overleg met de gemeenteoverheid.

Wie contacteren?
- Centrale Kerkraad Lubbeek: Mia Ulens, 016 63 30 04, mia.ulens@belgacom.net