Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht haar burger zélf zo goed mogelijk te informeren, de actieve openbaarheid van bestuur. Daarnaast heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen en er uitleg over te vragen. Dit is de passieve openbaarheid van bestuur. Beide worden geregeld via het decreet openbaarheid van bestuur.

Actieve openbaarheid
Bij actieve openbaarheid neemt het gemeentebestuur zelf initiatieven om de burger te informeren over het beleid, regelgeving en dienstverlening. 
De gemeente Lubbeek doet dit ondermeer via de gemeentelijke website, informatievergaderingen, het infoblad, briefwisseling, de telefoon en het loket.

Passieve openbaarheid
De burger kan zelf aan de gemeente vragen bepaalde bestuursdocumenten openbaar te maken en dit door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een kopie van te overhandigen.

Procedure

U richt uw aanvraag schriftelijk aan de algemeen directeur:

  • via e-mail: algemeendirecteur@lubbeek.be
  • per brief
  • of via een persoonlijke overhandiging

In uw aanvraag vermeldt u duidelijk:

  • naam en correspondentieadres van de aanvrager
  • de betrokken aangelegenheid
  • de vorm waarin de informatie ter beschikking moet worden gesteld